پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)

گرايش حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر جمشید شریفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-1

فصل اول- کلیات(تعاریف ومفاهیم) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 8

مبحث اول- ماهیت وویژگی های عقداجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—8

گفتار اول – مفهوم وتعریف اجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 8

گفتار دوم – ویژگی های عقداجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——12  

الف- لازم بودن عقداجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———12

ب- تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————15

مبحث دوم – موضوع عقداجاره وشرایط آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-17

گفتار اول – موضوع عقداجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-17

الف-منفعت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 17

ب-اجرت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–20

گفتاردوم- شرایط عین مورداجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 23

الف – لزوم بقای عین دربرابرانتفاع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–24

ب- موجودبودن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–26

ج- قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 27

د- معلوم ومعین بودن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 32

فصل دوم – عیب وضمان عمومی مربوط به آن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 37

مبحث اول – مفهوم واقسام عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 38

گفتار اول – مفهوم وماهیت عیببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 38

الف-مفهوم عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 38

ب- ماهیت وتعریف عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 40

بنداول- عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء ———– 41

بند دوم- تعریف عیب بامعیارمادی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 42

بند سوم- تعریف عیب با معیارشخصی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 43

بند چهارم- مفهوم نسبی عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 44

گفتار دوم– اقسام عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 46

الف-عیب حادث وقدیم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 46

ب- عیب خفی وظاهربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 49

مبحث دوم – ضمان عمومی ناشی ازعیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 51

گفتاراول- ثبوت خیارعیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 52

الف- مفهوم خیارعیب ومبانی آن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-53

بنداول- مفهوم خیارعیببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 53 

بند دوم- مبانی خیارعیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 56

1-2) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده ————–58  

2-2) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد ———– 61

ب- طبیعت وزمان ایجاد خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 62

بنداول- طبیعت خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 62

1-1)حق بودن خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 62

2-1)ضمانت اجرای حق بودن خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 65

بند دوم- زمان ایجاد خیارعیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———66

ج- شرایط ثبوت خیارعیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 68

بنداول – شرایط مربوط به عقد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 68

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-1)لازم بودن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 68

2-1)معوض وتملیکی بودن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 69

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 70

بند سوم- شرایط عیب موجب خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 71

1-3) سابق ومخفی بودن عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 71

2-3)مؤثربودن عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 73

د- آثاراجرای خیارعیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 74

بند اول- فسخ عقد(آثاروموانع آن) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 75

1-1)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-76

2-1) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ ————– 77

3-1) موانع فسخ بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 81

1) تلف مال معیوب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 83

2) انتقال مال معیوب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 84

3) تغییرمال معیوب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 88

) حدوث عیب جدید بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 89

5) تبعیض درعقد،مانع فسخ بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 91

بند دوم- مطالبه ارش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 92

1-2) ماهیت ومبنای ارش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 93

1-1-2) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله —- 93

2-1-2)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 94

3-1-2)ارش نوعی غرامت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 95

2 -2)تعیین ارش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 97

ه– مسقطات خیارعیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 98

بند اول- اسقاط صریح یاضمنی خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 99

بند دوم- تبری ازعیوب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 103 

بند سوم- زوال عیب پیش ازاعمال خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 105  

بند چهارم- اهمال دراجرای خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 106

گفتاردوم- ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–109

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-110

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 111

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 113

فصل سوم – عیب درمورداجاره وآثارآن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 114

مبحث اول – مفهوم عیب درعقداجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 115

گفتاراول- نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 116

گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع ———- 117

مبحث دوم – آثارحدوث عیب درعین مستأجره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 119

گفتاراول – ثبوت خیارعیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 119

الف) مقصودازخیارعیب دراجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 120

بنداول- نظریه پذیرش ارش دراجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 121

بند دوم- نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 121

بند سوم-عدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–123

ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 126

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 126

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 127

ج) اثرفسخ دراجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 129

گفتاردوم- الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره —– 132

الف) الزام موجربه رفع عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 132

ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-134

گفتارسوم- بطلان عقد دراثرحدوث عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 136

الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 136

بند اول- عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع —– 137

بند دوم-عدم امکان رفع عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 138

بند سوم- معین بودن عین مستأجره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——139

ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 139

بند اول- حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره —– 140

بند دوم- حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره ———141

گفتار چهارم- ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره ———— 143

نتیجه گیری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–145

منابع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–152

چکیده:

هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد بهره گیری قرار می گیرد روش توصیفی- تحلیلی می باشد بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر مطالعه شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای می باشد که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز بهره گیری شده می باشد. به طورکلی به عنوان نتیجه     می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته تصریح کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می گردد چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت بایستی اظهار شودکه تقریبا آن چیز که که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شيء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی می باشد. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.

مقدمه:

1- طرح موضوع

از زمانیکه روابط بشری هر روز شلوغ تر و اجتماعات پر رنگ تر گردید و بشر با مفهوم قاعده و قانون خصوصا در روابط اقتصادی روزمره آشنا گردید ، لزوم بهره مندی از بعضی الزامات در روابطش بسیار ضروری تر می نمود. این الزامات در پاره ای از موارد مربوط به اخلاقیات و در پاره دیگر جزوه الزامات ناشی از اجبار قاعده و قانون بود. حس اعتماد و پای بندی به اصول کلی درمعاملات امری اخلاقی و در عین حال امری می باشد که قانون نیز آن را امضا نمود و هر ناهنجاری که این هنجار را زیر سوال می برد با برخورد قانون مواجه می گردید. یکی از این ناهنجاری ها معیوب بودن معوّض در هر معامله ای بود. از ابتداپیدایش روابط اقتصادی بشر بایستی در قبال عوضی که می دهد معوض سالم و بی عیب دریافت نماید. این اصل از اصول اولیه ی معاملات از ابتدای پیدایش روابط اقتصادی در بین بشر ها بوده می باشد. و یکی از وظایف اصلی قانون در تامین عدالت رفع معضلات این چنینی در فضای کسب و کاروروابط قانونی افراد بوده و هست. معیوب بودن مورد معامله ، یکی از همان ناهنجاری هایی می باشد که حس اعتماد اشخاص به سلامت معوض را مخدوش نموده و در قرار دادهای معوض و تملیکی ، علاوه بر خدشه به این حس اعتماد ، منجر به ورود ضرر و زیان هایی به طرف قرار داد می گردد که از نظر عدالت و حقوق نابهنجار و غیر عادلانه می باشد.

2- اظهار مسئله

اهمیت پرداختن به این موضوع و مطالعه قواعد عمومی مربوط به عیب و پیش بینی ضمان ناشی از آن از نظر فقها ، قانون گذاران و حقوقدانان نیز پوشیده نبوده می باشد و این امر هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی دو نظام حقوقی مزبور ، موادی به آن اختصاص یافته می باشد. قواعد مربوط به عیب ، در برگیرنده کلیه عقود معوض و تملیکی بوده و از قواعد عمومی قرار داد ها می باشد که شامل عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معوض نیز می گردد ، مگر در مواردی که طبیعت و ماهیت عقد اجاره ، شرایط و ویژگی های خاص و گامی متفاوت را اقتضاء نماید.

شرایط خاص عقد اجاره باعث شده که حقوق دانان و فقها علاوه بر مطالعه قواعد عمومی مربوط به عیب ، در عقد اجاره نیز مباحثی را به عیب و حدوث آن در عین مستاجره اختصاص داده و ضمان ناشی از آن را به گونه جداگانه در این عقد مطالعه نمایند، ما نیز از این روش پیروی نموده و جهت مطالعه حدوث عیب در عین مستاجره ، آغاز به قواعد عمومی مربوط به عیب می پردازیم و سپس چگونگی اعمال این قواعد را در عقد اجاره ، براساس شرایط و ویژگی های خاص این عقد مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

3- ضرورت و اهمیت پژوهش

یکی از عقود بسیار مهم در قانون هر کشوری عقد اجاره می باشد که شامل اجاره ی شی ، اجاره ی مرکب ، اجاره مسکن ، اجاره محل کسب ، حتی اجاره بشر به عنوان اجیر وسایر انواع عقد اجاره می باشد می گردد. دایره وسیع این نوع عقد باعث شده که فقها و حقوقدانان بسیاری اقدام به مطالعه وجوه مختلف این نوع عقد نمایند و یکی از این وجوه ، مطالعه عیب در عین مستاجره می باشد که مطالب گسسته ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی ایران و همچنین مباحث پراکنده ای در حقوق مصرباعنوان«ضمان عیوب مخفی مورد معامله»، باعث گردید که این حقیر کوشش در جمع آوری مطالب و مطابقت آنها در حقوق تطبیقی بین قانون ایران و مصر نمایم. از آن جایی که حقوق ایران برگرفته شده از متون فقهی فقه امامیه و حقوق مصر ناشی از حقوق فرانسه و برگرفته شده از متون فقهی اهل تسنن شاخه حنفی می باشد ، امید می باشد بتوانم شباهت ها و تفاوت های این موضوع را در این دو نوع فقه و حقوق مورد مطالعه قرار داده و رساله ی قابل بهره گیری برای پویندگان مطالب علمی فراهم آورم.

4- پیشینه پژوهش

در مورد مساله عیب و حدوث آن در عین مستاجره مطالب پراکنده ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی مطرح شده اما این که منحصرا به حدوث عیب در عین مستاجره پرداخته شده غیر از پایان نامه ای به دستم نرسید اما از آنجا که با مطالعه پایان نامه ی مزبور متوجه شدم که مطلب فوق و در واقع موضوع فوق می تواند موضوع خوبی برای پایان نامه اینجانب باشد و با عنایت به این که در پایان نامه مطالعه شده ممکن می باشد مطالبی در مورد عیب وحدوث آن در عین مستاجره اظهار شده باشد و انصافا مطالب مورد مطالعه قرار گرفته بسیار خوب طبقه بندی شده اند و قابل بهره گیری هستند اما در باب حقوق تطبیقی بین حقوق ایران و مصر و یا سایر کشورها تحقیقات چندانی صورت نگرفته می باشد. پس برآن شدم با کامل کردن تحقیقات اساتید و دانشجویانی که از مطالب آن ها خصوصا در پایان نامه مزبور بهره بردم قدم کوچکی در تکمیل تبیین این موضوع بردارم. البته شاید ذکر می باشد که این موضوع یعنی حدوث عیب در عین مستاجره موضوع بسیطی می باشد که هنوزقابلیت کار بسیار دارد و قدم کوچک این حقیر در ادامه تحقیقات اساتید و دانشجویان تنها ، تلاشی می باشد که کودکان نوپا برای راه رفتن در آغازین تلاشهای خود برای پیمودن مسیر پر پیچ و خم زندگی می نمایند. امید می باشد که این رساله ی تحقیقاتی با تمامی عیوب و کاستی هایی که دارد مورد عنایت اساتد و دانشجویان آینده قرار بگیرد و کوشش این جانب صدقات جاریه ای گردد که هر چند کم اما راهگشای آیندگان گردد.

5- سوالات پژوهش

سوال اصلی

ماهیت عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر چیست؟

سوالات فرعی

1- ماهیت و ویژگی های عقد اجاره درحقوق ایران و مصر کدام می باشد؟

2- عیب و ضمان عمومی مربوط به آن درحقوق ایران و مصر چه تعرفی دارد؟

3- عیب در عقد اجاره چه آثاری در حقوق ایران مصر دارد؟ 

فرضیه

عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شيء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی می باشد. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.

6- روش پژوهش

روشی که در این رساله مورد بهره گیری قرار می گیرد روش توصیفی- تحلیلی می باشد بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصربیان شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام.

7- روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری این پایان نامه روش کتابخانه ای می باشد که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز بهره گیری شده می باشد.

8- سازماندهی پژوهش

رساله ی تحقیقی پیشرو درسه فصل تهیه و تنظیم شده می باشد که به توضیح ذیل ارائه می گردد :

فصل نخست در برگیرنده کلیات عقد ، خصوصا در باب عقد اجاره و خصوصیات و تمایزات آن نسبت به سایر عقود می باشد که در این مبحث اول به ماهیت عقد اجاره پرداخته شده می باشد تا ذهن خواننده بیشتر به مساله ی عقد اجاره معطوف گشته واین آمادگی ذهنی ، باعث تمهید جهت مطالعه فصلها و مبحثهای دیگر این رساله گردد. در مبحث دوم از فصلاول موضوع عقد اجاره را به عنوان هدف اصلی حدوث عیبی مطالعه نموده و شرایط و ماهیت و در واقع نقاط برخورد این دو مساله به هم مورد مطالعه قرار می گیرد.

در فصل دوم : کوشش شده که موضوع هر چه بیشتر به مساله اصلی پژوهش نزدیک گردد و عیب و ضمان عمومی مربوط به آن را اظهار نماییم. هدف اصلی از این فصل، اظهار مفهوم عیب و قواعد عمومی مربوط به آن و ضمانات آن به گونه کلی و در تمام عقود می باشد که طبق آن چیز که که موسوم می باشد، این قواعد را در قالب عقد بیع مطرح خواهیم نمود.

این فصل شامل دومبحث بوده که مبحث اول آن اختصاص به مفهوم و اقسام عیب دارد و در مبحث دوم نیز به ضمان عیوب مبیع ، به عنوان مصداق بارز مورد معاملات پرداختیم که عبارتند از : ثبوت خیار عیب ، الزام بایع به مصداق سالم مبیع ، بطلان عقد در اثر حدوث عیب و ضمان بایع نسبت به زیان های ناشی از عیوب مبیع که تحت چهار بند ممبحثا آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

در فصل سوم ، به موضوع اصلی رساله یعنی مطالعه عیب در مورد اجاره و آثار آن پرداختیم که در این فصل از تکرار آن چیز که که از قواعد عمومی مربوط به عیب بوده و در اجاره نیز قابل اجرا می باشد خودداری کرده و صرفا مباحثی را مطرح نموده ایم که بر حسب ویژگی های خاص عقد اجاره ، دارای شرایط ویژه ای در این عقد بوده و قابل بحث می باشند.

این فصل نیز شامل دو مبحث بوده که در مبحث اول آن به مفهوم عیب در عقد اجاره و مطالعه نظریه عدم امکان وجود منفعت؛ تبیین عیب و موجبات ضمان آن در عین مستاجره پرداخته می گردد. مبحث دوم نیز اختصاص به آثار حدوث عیب در عین مستاجره دارد که این آثار نیز مانند همان می باشد که در فصل دوم مطرح نمودیم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 173

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان