پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

استاد راهنما:

دکتر عزیزالله فهیمی

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر پارساپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………. 1

1ـ ضرورت پژوهش…………………………………. 3

2 ـ سابقه پژوهش…………………………………. 5

3ـ روش پژوهش…………………………………. 5

4ـ ساختار پژوهش………………………………… 6

5 ـ پرسش اصلی پژوهش…………………………………. 6

6 ـ پرسش‌های فرعی پژوهش…………………………………. 6

7 ـ فرضیه‌های پژوهش…………………………………. 7

فصل اول: مفهوم مسئولیت مدنی و انتظامی؛ ماهیت حقوقی و مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

مبحث اول: اماکن ورزشی و اقسام آن………………………………….. 9

1- تعریف اماکن ورزشی…………………………………. 9

2ـ انواع اماکن ورزشى…………………………………. 9

2ـ 1. مجتمع‏هاى ورزشى…………………………………. 9

2ـ 2. سالن ورزشى…………………………………. 10

2ـ 3. استخر ورزشى…………………………………. 10

2ـ4. استادیوم ورزشى…………………………………. 10

2ـ5. باشگاه ورزشى…………………………………. 11

مبحث دوم: مفهوم مسئولیت مدنی و تمايز آن از مسئوليت اخلاقي، كيفري و قراردادي………. 12

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار اول ـ مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی……….. 12

1ـ حقوق ایران………………………………… 13

2ـ حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 14

گفتار دوم ـ تمایزات مسئولیت مدنی…………………………………. 15

1- از مسئولیت اخلاقی…………………………………. 15

2- از مسئولیت کیفری…………………………………. 16

3- از مسئولیت قراردادی…………………………………. 17

مبحث سوم: مفهوم مسئولیت انتظامی و تمايز آن از مسئوليت اخلاقي، كيفري و قراردادي………. 21

گفتار اول: مفهوم مسئولیت انتظامی…………………………………. 21

گفتار دوم: تمايزات مسئوليت انتظامی…………………………………. 22

1- از مسئوليت اخلاقي…………………………………. 22

2- از مسئوليت كيفري…………………………………. 23

3- از مسئوليت مدني…………………………………. 23

مبحث چهارم: انواع مسئولیت مدنی………………………………….. 24

گفتار اول: مسئولیت ناشی از فعل شخص…………………………………… 24

1- عنصر مادی تقصیر………………………………… 25

2- عنصر معنوی یا روانی تقصیر………………………………… 26

2ـ 1. تقصیر عمدی…………………………………. 27

2ـ 2. تقصیر غیرعمدی یا تقصیر ناشی از بی‌احتیاطی و یا غفلت…………… 27

2ـ3. فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیرعمدی……………………….. 28

گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل غیر………………………………… 29

1- مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر اثبات شده……………………… 29

1ـ 1. حفاظت اشخاص خطرناک…………………………………… 30

1ـ2. معلمان و مربیان نسبت به افراد تحت آموزش خود……………………. 30

2- مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر مفروض……………………. 31

2ـ1. مسئولیت ابوین ناشی از اعمال ارتکابی فرزندانشان……………….. 31

2ـ2. مسئولیت کارفرمایان در قبال اعمال ناشی از کارکنانشان…………………… 31

مبحث پنجم: ماهیت حقوقى باشگاه و ارکان آن در حقوق ایران و کشورهای اروپایی………… 33

گفتار اول: ماهیت حقوقی باشگاه………………………………… 33

1ـ حقوق ایران………………………………… 33

2ـ حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 37

گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏های ورزشى…………………………………. 39

1- باشگاه ‏هاى دولتى (عمومى)……………………………….. 39

2- باشگاه‏ هاى خصوصى…………………………………. 40

گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى…………………………………. 42

1- هیئت مدیره (مدیران)……………………………….. 43

1ـ1. ترکیب هیأت مدیره باشگاه……………………………….. 43

1ـ2. تعداد اعضاي هيأت مديره……………………………….. 43

1ـ3. شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه……………………………….. 44

1ـ3ـ1. اهلیت………………………………….. 44

1ـ3ـ2. سهامدار بودن………………………………… 45

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1ـ4. وظایف هیأت مدیره باشگاه……………………………….. 45

1ـ5. مدت فعالیت هیأت مدیره……………………………….. 46

1ـ6. ارتباط مدیران با باشگاه‌ها در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی………… 46

1ـ6‌ـ1. حقوق ایران………………………………… 46

الف ـ نظریه اول: مدیران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند…………… 46

ب ـ نظریه دوم: مدیران وکیل شرکت محسوب مى‏شوند………………………………… 48

ج ـ نظریه سوم: مدیران نماینده قانونى شرکت یا باشگاه مى‏باشند………………. 50

دـ نظریه چهارم: مدیران، رکن شرکت یا باشگاه مى‏باشند……………………….. 51

1ـ 6ـ 2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 52

الف. مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه……………………………….. 53

ب. مدیران به عنوان کارگران شرکت………………………………….. 54

ج. مدیران به عنوان…………………………………. 54

د. مدیران به عنوان رکن باشگاه……………………………….. 55

نتیجه‌گیری…………………………………. 55

2ـ مدیر عامل…………………………………. 56

2ـ 1. وضعیت حقوقی مدیر عامل…………………………………. 56

2ـ 1ـ 1. انتصاب مدیر عامل…………………………………. 56

2ـ1ـ2. ختم مأموریت مدیر عامل…………………………………. 57

2ـ1ـ3. حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در باشگاه…………………….. 58

2ـ 2. اختیارات مدیر عامل باشگاه……………………………….. 59

3ـ مربیان………………………………… 63

4ـ بازیکنان………………………………… 67

5ـ کارکنان اجرایی باشگاه……………………………….. 69

مبحث ششم: مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی…….. 70

1- نظریه تقصیر………………………………… 70

2- نظریه خطر………………………………… 74

2ـ1. حقوق ایران………………………………… 74

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 75

2ـ2ـ1. نظریه خطر مطلق…………………………………. 77

2ـ2ـ2. نظریه خطر پیش روی منفعت………………………………….. 77

3- نظريه فرض تقصير………………………………… 79

3ـ1. نظریه فرض تقصیر ناشی از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار یا مربی)…………80

3ـ1ـ1. حقوق ایران………………………………… 80

3ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 81

3ـ 2. نظریه فرض تقصیر ناشى از سوء مراقبت از اقدام کارگر (ورزشکار یا مربی)…………. 82

3ـ2ـ1. حقوق ایران………………………………… 82

3ـ2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 83

4ـ نظریه مختلط…………………………………. 85

5ـ نظریه تضمین حق…………………………………. 85

نتیجه‌گیری…………………………………. 86

فصل دوم: آثار مسئولیت مدنی و انتظامي باشگاه‎ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

مبحث اول: ارتباط حقوقی ورزشکاران و مربیان با باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی…….. 88

گفتار اول: مطالعه قرارداد‌های ورزشی و قرارداد کار در حقوق ایران………………….. 88

‌1. نقاط اشتراک…………………………………… 88

2. نقاط افتراق…………………………………. 91

گفتار دوم: مطالعه قراردادهای ورزشی و قرارداد کار در حقوق کشورهای اروپایی…………… 92

نتیجه‌گیری…………………………………. 94

مبحث دوم: مسئولیت انتظامی در ورزش……………………………………. 95

گفتار اول: مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی………………… 95

1. حقوق ایران………………………………… 95

ـ تعهدات باشگاه نسبت به ورزشکاران………………………………… 99

2. حقوق كشورهاي اروپايي…………………………………. 105

گفتار دوم: مسئوليت انتظامي ورزشكاران و مربیان…………………………………. 107

1- حقوق ايران………………………………… 107

1-1. تعهدات بازیکن…………………………………. 110

1-2. تعهدات مربیان‏………………………………… 117

2- حقوق كشورهاي اروپايي…………………………………. 121

مبحث سوم: جبران خسارات وارده در حوادث ورزشی………………………….. 124

گفتار اول: جبران خسارات وارده بر باشگاهها و مؤسسات ورزشی……………. 124

1- جبران خسارات مادی…………………………………. 124

1ـ1. حقوق ایران………………………………… 124

1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 127

2- جبران خسارات معنوى…………………………………. 129

2ـ1. حقوق ایران………………………………… 129

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 131

گفتار دوم: جبران خسارات وارده بر کارکنان ورزشی باشگاه (ورزشکاران و مربیان) از ناحیه باشگاه……..134

1- جبران خسارات جسمى و مادى…………………………………. 134

1ـ1. حقوق ایران………………………………… 134

1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 136

ـ تقصیر ورزشکار در ایراد آسیب و ضرر به خود………………………………… 137

ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان علت منحصر حادثه زیان‌بار………………. 141

ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان یکی از علل حادثه زیان بار……………….. 141

1ـ3. تأثیر قاعده (Volenti) (پذیرش ارادی خطر) در مسئولیت مدنی باشگاه‌های

ورزشی و مفاهیم مشابه با آن در حقوق ایران ………………………… 142

1ـ3ـ1. تأثیر قاعده Volentiدر مسئولیت مدنی باشگاههای ورزشی………… 142

1ـ3ـ2. مفاهیم و قواعد مشابه (Volenti) در حقوق ایران…………………… 144

الف. قاعده اقدام………………………………… 144

ب. رضایت زیان‌دیده……………………………….. 145

ج. پذیرش خطر…………………………………146

د. قاعده تحذیر………………………………… 146

1ـ4. حق انتخاب نوع مسئولیت از طرف زیان‌دیدگان در حوادث ورزشی…………… 147

  1. جبران خسارات معنوی وارد بر ورزشکاران و مربیان…………………………… 149

ـ از دست دادن فرصت در حقوق ورزشی…………………………………. 153

2-1. حقوق ایران……………………………….. 153

2-2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 154

گفتار سوم: جبران خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران تحت استخدام، نسبت

به اشخاص ثالث (ورزشکاران تیم حریف و تماشاگران)………………………….156

1- جبران خسارات وارده بر ورزشکاران حریف………………………………… 156

شرایط تحقق مسئولیت باشگاه‌های ورزشی…………………………. 157

1ـ1. تقصیر کارکنان باشگاه (ورزشکار و یا مربی)……………………………157

1ـ1ـ1. حقوق ایران………………………………… 157

1ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 158

1ـ2. حادثه در حین ورزش و یا به مناسبت آن باشد………………………. 159

ـ مفهوم حادثه حین انجام کار یا به مناسبت آن در حقوق کشورهای اروپایی………… 161

1ـ3. تقصیر بر اثر فورس ماژور یا دخالت اشخاص ثالث نبا گردید………………. 164

2- جبران خسارات وارده بر تماشاگران………………………………… 165

2ـ1. حقوق ایران………………………………… 165

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 170

گفتار چهارم: شرط عدم مسئولیت در قراردادهای استخدام باشگاههای ورزشی……… 175

1ـ قراردادهای تعیین‌کننده‌ مسئولیت مدنی در قراردادهای ورزشی………………. 175

2ـ محدوده و شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو و مسئولیت مدنی……………….. 177

3ـ مفهوم و ماهیت شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو مسئولیت مدنی……………. 178

4ـ اعتبار شروط عدم مسئولیت (رفع و کاهش مسئولیت) در قراردادهای ورزشی………….. 179

4ـ 1. مبانی مخالفین شرط رفع و کاهش (عدم) مسئولیت………………. 179

4ـ1ـ1. اسقاط مالم یجب بودن………………………………… 179

4ـ1ـ2. مخالفت با نظم عمومی…………………………………. 181

4ـ2. مبانی موافقین شرط رفع و کاهش مسئولیت………………………………….. 181

4ـ2ـ1. اصل آزادی اراده………………………………..181

4ـ2ـ2. دیدگاه اختصاصی…………………………………. 182

4ـ2ـ3. عرف و رویه عملی…………………………………. 183

نتیجه………………………………… 184

5ـ موارد بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت………………… 185

5ـ1. شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین……………….. 185

5ـ1ـ1. مفهوم تقصیر عمدی…………………………………. 185

5ـ1ـ2. مفهوم تقصیر سنگین…………………………………. 186

5ـ1ـ3. تفاوت تقصیر سنگین و تقصیر عمدی…………………………………. 186

5ـ1ـ4. توجیه الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی…………………………………. 187

5ـ1ـ5. مبانی بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین………….. 187

ـ مبنای اول: حسن نیت………………………………….. 187

ـ مبنای دوم: نظم عمومی…………………………………. 188

ـ مبنای سوم: شرط ارادی محض…………………………………… 188

نقد و مطالعه این مبانی…………………………………. 188

5ـ2. شرط عدم مسئولیت در موارد ضرر به اشخاص………………………. 189

نتیجه‌گیری…………………………………. 190

گفتار پنجم: شیوه‌های مختلف جبران خسارت…………………………..191

1- در خسارات مادی…………………………………. 191

1ـ 1. جبران عینی (بازگرداندن عین مال)……………………………….. 191

1ـ2. جبران خسارت از طریق پرداخت معادل………………………………… 192

1ـ2ـ1. دادن مثل…………………………………. 192

1ـ 2ـ 2. دادن قیمت………………………………….. 193

2- در خسارات معنوی…………………………………. 194

2ـ1. جبران خسارت از طریق اعاده وضعیت………………………………….. 194

2ـ2. پرداخت غرامت………………………………….. 195

مبحث چهارم: شیوه تأمین خسارت…………………………………… 196

گفتار اول: بیمه اجباری کارکنان باشگاه و مؤسسات ورزشی (ورزشکاران و مربیان)………….196

1- تعریف بیمه………………………………… 196

ـ عناصر تشکیل‌دهنده بیمه…………………………………197

1- خطر………………………………… 197

2- حق بیمه………………………………… 198

3- خسارت………………………………….. 198

2ـ انواع بیمه………………………………… 198

گفتار دوم: بیمه مسئولیت مدنی ورزشی………………….. 199

1- حقوق ایران………………………………… 199

2- حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 201

نتیجه‌گیری…………………………………. 203

پیشنهاد………………………………… 206

فهرست منابع و مآخذ………………………………… 207

چکیده انگلیسی………………………………..

چکیده:

هدف از اين تحقيق، مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني و انتظامي باشگاهها و مؤسسات ورزشي در حقوق ايران و كشورهاي اروپايي می‌باشد و براي نخستين بار چنين موضوعي در ايران مورد تحقيق قرار گرفته می باشد. باشگاه‌هاي ورزشي مانند ساير اشخاص حقوقي داراي حقوق و تكاليفي بوده كه عدم انجام اين حقوق و تكاليف- اعم از قراردادي يا قانوني- ممكن می باشد حسب مورد موجب مسئوليت مدني يا انتظامي باشگاه‌ها گردد. ارتباط حقوقي باشگاه‌هاي ورزشي با ورزشكاران و مربيان مربوطه مبتني بر ارتباط كارگري و كارفرمايي مي‌باشد و غیر از در موارد خاص مثل آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي فدراسيون‌هاي مربوطه تابع قانون كار مي‌باشد. باشگاه‌ها در ارتباط با خسارات وارده از ناحيه ورزشكاران و مربيان مربوطه نسبت به اشخاص ثالث مانند ورزشكاران و تماشاگران حريف مسئوليت نيابتي دارند. مبناي مسئوليت مدني باشگاه‌هاي ورزشي در نظام حقوقي ايران و كشورهاي اروپايي مبتني بر فرض تقصير مي‌باشد. مهم‌ترين وظيفه باشگاه‌هاي ورزشي رعايت تعهدات ايمني باشگاه مي‌باشد كه عدم رعايت آن منجر به مسئوليت مدني و يا انتظامي باشگاه مربوطه مي‌گردد.

مقدمه:

اصولاً ورزش از دیرباز به عنوان پدیده­ای که هم باعث تندرستی و سلامتی جسم و هم باعث سلامتی روح و روان بشر می گردد در بین جوامع بین­المللی شناخته می­شده می باشد. بشر از آغاز آفرینش برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه­های خویش داشته و تا فرجام زندگی ورزش همسفر او خواهد ماند. در دین اسلام هم آیات و روایاتی درخصوص ورزش در بین بشر های بشری هست که نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص امر ورزش و تندرستی می باشد.

با پیدایش المپیک در حدود یکصد و اندی سال پیش ورزش چهره­ای بین­المللی پیدا نمود به طوری که صرف سلامتی و تندرستی برای انجام ورزش دیگر به عنوان تنها هدف ورزش مورد توجه نبود بلکه حضور در صحنه­های بین­المللی و کسب افتخار در این زمینه به عنوان اصلی­ترین اهداف کشورهای شرکت­کننده در این رقابت­ها که بعدها تبدیل به مهمترین رقابت­های بین­المللی در سطح کره خاكی تبدیل گردید، واقع گردید، به طوری که کشورهایی که با هم مشکل و درگیری ـ چه در سطح نظامی و چه در سطوح دیگر ـ داشتند باکسب افتخار در این رقابت­ها و به ویژه در بازی­های رودررو تا مدت­ها به کركری خواندن برای بازنده می­پرداختند و به تبع آن مردم دو کشور نیز چنان حساسیتی را در این زمینه از خود نشان می­دادند که حتی در بعضی موارد خود این امر منجر به کشمکش و درگیری بین دولت­ها و تماشاگران دو کشور می­گردید. کشورها معمولاً با تشکیل کمیته ملی المپیک به برنامه­سازی برای حضور موفق در این رقابت­ها می­پردازند.

ورزش در آغاز در سطح آماتور قرار داشت بدین معنا که ورزشکاران بیشتر به عنوان یک وسیله تفریح و سرگرمی که باعث سلامتی و تندرستی جسم و روان آنها می­گردید به آن نگاه می­کردند اما بعدها با حرفه­ای شدن ورزش، جهان با اصطلاح ورزش حرفه­ای آشنا گردید و دیگر ورزش در سطح آماتور به فعالیت نمی­پرداخت و رقابت­های ورزشی در کشورها هم عنوان حرفه­ای را یدک می­کشید. برای مثال می‌توان به لیگ حرفه­ای بسکتبال NBA و یا لیگ حرفه­ای فوتبال اسپانیا لالیگا، لیگ حرفه­ای راگبی در آمریکا ـ لیگ حرفه­ای برتر در فوتبال انگلستان و به گونه کلی شبه جزیره تصریح نمود.

با حرفه­ای شدن ورزشکار، قراردادهای ورزشی نیز حرفه­ای گردید بدین معنا که ورزش به عنوان یک شغل و حتی صنعت پولساز مورد توجه دست­اندرکاران آن قرار گرفت و ورزشکار و یا مربّی با یدک کشیدن عنوان حرفه­ای، دیگر شغل حرفه­ای او، ورزش تلقی می­گردید و ایشان بایستی فکر و ذکرشان را برخلاف ورزش آماتوری به ورزش و موقعیت در آن معطوف می­کردند. با حرفه­ای شدن ورزش و تبدیل آن به یکی از صنایع پولساز، کسب موفقیت برای تیم­ها و باشگاه­های ورزشی به عنوان هدف نهایی مورد تأکید و توجه قرار گرفت زیرا با کسب موفقیت، سود و منفعت مالی بیشتری نصیب این باشگاه­ها می­گردید به طوری که حتی برای مثال باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا در سال 2008 میلادی به دلیل کسب موفقیت در چهار جام ـ لیگ حرفه­ای فوتبال اسپانیا (لالیگا)ـ و جام پادشاهی این کشور و نیز لیگ قهرمانان اروپا و نیز قهرمانی در رقابت­های سوپر جام جهان که با شرکت قهرمانان قاره­های مختلف دنیا انجام می­گیرد حدود 5/3 میلیاد یورو، سود خالص را نصیب این باشگاه گردانید.

با پیشرفت ورزش و حرفه­ای گردیدن آن حقوق ورزشی مورد توجه قرار گرفت که به مطالعه حقوقی حوادث در ورزش می­پردازد. موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی می باشد که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می­آورد.

باشگاه و مؤسسات ورزشی از قبیل استادیوم­ها و سالن­های ورزشی به دلیل درگیر بودن مستقیم با امر ورزش بیشتر در معرض مسئولیت ـ اعم از مدنی وکیفری ـ قرار می­گیرند. ما در این کار تحقیقی این مسئولیت­ها را مورد مطالعه قرار می­دهیم که مثلاً آیا اصولاً باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه در خصوص حوادث ورزشی مسئولیت دارند یا خیر؟ اگر مسئولیت دارند مبنای مسئولیت آنها چیست؟ و اینکه آیا در جایی که ورزشکار و یا مربی و یا کارکنان آن مثل پزشک و کارکنان دیگر باشگاه با باشگاه قرارداد دارند آیا اصولاً مسئولیت قراردادی هم به وجود می­آید یا خیر؟ آیا امکان توسل زیاندیده هم به مسئولیت­های قراردادی و هم مدنی باشگاه هست یا خیر؟ مسئولیت باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی مربوطه نسبت به تماشاگران ـ اعم از تماشاگرانی که پول می­دهند و بلیت خریداری می­کنند و تماشاگرانی که به رایگان وارد می­شوند چیست؟ در این پژوهش به این سؤالات پاسخ می دهیم.

1- ضرورت پژوهش

تا زمان شکل­گیری ورزش حرفه­ای و حاکم شدن نگاه اقتصادی بر آن، علم حقوق به گونه ویژه و خاص این پدیده را مورد توجه قرار نداده بود.با تشکیل باشگاه های ورزشی بزرگ که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می کردند و به اصطلاح به معنای واقعی کلمه باشگاه بودند نه یک تیم ورزشی – و صنعتی شدن ورزش ،مطالعه مسولیت مدنی باشگاه‌ها وموسسات ورزشی در خصوص حوادث ورزشی که در جریان رقابت­های ورزشی برای بازیکنان، مربیان ، تماشاگان و سایر کارکنان باشگاه پیش می­آید از اهمیتی بیش از پیش برخوردار گردید.

در ایران هم آغاز به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 که مقرر می­داشت: «حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی­گردد»، حقوق ورزشی به رسمیت شناخته شده و در سال 1361 هم مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله «… و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد» در ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأکید قرار داد. در سال 1370 شمسی هم به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شده ماده اخیرالذکر که فقط با تغییر شماره ماده به ماده 59 عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر در حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزایی داشته باشد مورد استناد می باشد. اما در مورد مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش تصریح داشته باشد تصویب نگردیده و جبران خسارات حوادث ورزشی با اتکا به به قانون مسئولیت مدنی مصوب1339، و قانون مدنی و سایر قوانین، اصول، فتاوی، عرف و عادت، حل و فصل می گردد.

متأسفانه در این کار تحقیقی، همان گونه که گفته گردید نه منابع فارسی ونه منابع قانونی خاصی موجود می باشد، و دلیل آن هم عدم در نظر داشتن این شاخه از حقوق ورزشی بود. البته پایان­نامه­هایی راجع به مسئولیت مدنی در حوادث ورزشی کار شده می باشد که متأسفانه به هیچ وجه به امر باشگاه­داری و مسئولیت مدنی آن توجه نگردیده می باشد. اما در کشورهای اروپایی، منابع نسبتاً زیادی هست.

به هر حال نگارنده ضمن اقرار به ضعف علمی خود و نواقص فراوان در این پژوهش که خود مقر به آن هستم امیدوار هستم که حقوقدانان و دانش­پژوهان جوان رشته حقوق در این زمینه گام­های بیشتری را برداشته تا عرصه ورزش به ویژه حقوق ورزشی بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.

2- سابقه پژوهش

متأسفانه به دلیل مهجور ماندن این رشته از حقوق، فعالیت­های پژوهشی و تحقیقی در خصوص حقوق ورزشی به ندرت انجام گرفته می باشد. موضوع پژوهش اینجانب نیز مانند موضوعات حقوق ورزشی می­باشد که با وجود مهم بودن آن تا به حال در این خصوص هیچ­گونه پژوهش و کار پژوهشی در این زمینه تألیف و نگارش نگردیده می باشد. البته در زمینه قراردادهای ورزشی و نیز مسئولیت کیفری مدیران ورزشی رساله­هایی تدوین گردیده می باشد که متأسفانه در زمینه حقوق ورزشی کافی به نظر نمی­رسد.

به هر صورت کوشش می­گردد که با تألیف و نگارش این رساله با کمک و راهنمایی اساتید گرانقدر گامی هرچند ناچیز در زمینه شناساندن حقوق ورزشی به علاقه­مندان، به ویژه ورزشکاران و پژوهشگران گرانقدر برداشته گردد تا چه مقبول افتد.

3- روش پژوهش

روش پژوهش و مطالعه اطلاعات به صورت تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از منابع حقوقی فارسی و لاتین صورت پذیرفته می باشد و در بعضی موارد نیز از آراء و تصمیمات قضایی مراجع قضایی و انضباطی ایران ، کشورهای اروپایی و آمریکا که در سایت ­های اینترنتی موجود می باشد، بهره گیری شده می باشد.

به هر تقدیر به دلیل کمبود بسیار زیاد و عجیب منابع فارسی و لاتین به ویژه منابع فارسی، در خصوص موضوع پژوهش، بیشتر با بهره گیری از قواعد و اصول حقوق مسئولیت مدنی به مطالعه موضوع مورد نظر پرداخته شده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 230

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان