پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

 خصوصی سازی در ورزش و تاثیر آن در اشتغالزایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش.. 1

1.1. مقدمه. 2

2.1. اظهار مسئله. 4

3.1. اهمیت و ضرورت پژوهش.. 9

4.1. اهداف پژوهش.. 12

1.4.1. اهداف کلی پژوهش.. 12

2.4.1. اهداف جزئی پژوهش.. 12

5.1. فرضیات پژوهش.. 12

6.1. محدوده پژوهش.. 13

7.1. تعاریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش.. 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش.. 15

1.2. مقدمه. 16

2.2. ورزش… 16

1.2.2. اهداف تربيت بدني وورزش… 18

2.2.2. سلسله مراتب  ورزش… 19

3.2.2. معضلات ناشی از عدم فعالیت جسمانی.. 21

3.2. توسعه. 23

1.3.2. توسعه و گسترش ورزش… 24

2.3.2. رويكردهاي توسعه ورزش… 26

2.3.2. چالش مشارکت دولت ها در توسعه ورزش… 27

1.3.3.2. چالش توسعه از پایین به بالا پیش روی توسعه از بالا به پایین.. 28

4.3.2. نیاز برای برنامه ریزی توسعه و پیشرفت در ورزش خاص…. 30

1.5.3.2. مدل اندیشه های هرمی.. 34

7.2. مدل هرمی توسعه ورزش… 35

2.5.3.2. مدل Balyi در ارتباط با توسعه بلند مدت قهرمانان (ورزشکاران) (LTAD) 36

3.5.3.2. مدل توسعه ای Côté’s  از مشارکت ورزشی (DMSP) 40

4.5.3.2. مدل Bailey و Morley در ارتباط با توسعه افراد با استعداد. 42

4.2. ورزش پایه. 46

5.2. ورزش در مدارس… 53

1.5.2. ورزش مدارس در سایر کشور ها 57

3.6.2. مشكلات درس تربيت بدني در مدارس… 62

6.2. عوامل بازدارنده 66

7.2. ادبیات و پیشینه پژوهش.. 72

1.7.2. پیشینه داخلی.. 72

2.7.2. پیشینه خارجی.. 79

9.2. جمع بندی: 88

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل سوم: روش شناسی پژوهش. 90

1.3. مقدمه. 91

2.3. روش تحقيق.. 92

4.3. نمونه آماري و روش نمونه گيري.. 92

5.3. متغیرهای پژوهش.. 92

6.3. ابزار اندازه‌گيري.. 93

7.3. روایی ابزار اندازه گیری.. 93

8.3. پایایی ابزار اندازه گیری.. 94

9.3. روش گرد‌آوري اطلاعات… 95

3-10 روش تجزيه و تحليل آماري تحقيق.. 101

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش.. 102

1.4. مقدمه. 102

2.4. آمار توصیفی.. 102

1.2.4. ویژگیهای فردی.. 102

1.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت مطالعه بر اساس وضعیت تاهل.. 102

جدول1.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت… 102

2.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت مطالعه بر اساس سن.. 103

3.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت مطالعه بر اساس مدرک تحصیلی.. 103

2.2.4. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.. 104

3.4. تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 104

1.3.4. مطالعه طبیعی بودن توزیع داده ها 104

2.3.4. آزمون فرضیه ها 105

1.2.3.4. فرضیه اول. 105

4.2.2.3.4. فرضیه دوم. 106

3.2.3.4. فرضیه سوم. 107

4.2.3.4. فرضیه چهارم. 107

5.2.3.4. فرضیه پنجم. 108

6.2.3.4. فرضیه ششم. 109

7.2.3.4. فرضیه هفتم. 109

8.2.3.4. فرضیه هشتم. 110

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………112

1.5.مقدمه. 112

2.5. اختصار آمار توصیفی.. 114

1.2.5. ویژگیهای فردی.. 114

3.5.  اختصار آمار استنباطی.. 114

1.3.5. مطالعه طبیعی بودن توزیع داده ها 114

2.3.5. بحث آزمون فرضیه ها 114

1.2.3.5. بحث فرضیه اول. 114

2.2.3.5. بحث فرضیه دوم. 116

3.2.3.5. بحث فرضیه سوم. 117

4.2.3.5. بحث فرضیه چهارم. 119

5.2.3.5. بحث فرضیه پنجم. 120

6.2.3.5. بحث فرضیه ششم. 122

7.2.3.5. بحث فرضیه هفتم. 122

8.2.3.5. بحث فرضیه هشتم. 123

4.5. محدوديت‌هاي تحقيق.. 124

1.4.5. محدودیتهای اجرایی.. 124

2.4.5. محدودیتهای روششناسی.. 125

5.5. پيشنهادهاي تحقيق.. 125

1.5.5. پیشنهادی مبتنی بر یافتهها 125

2.5.5. پیشنهادهای روششناختی.. 125

منابع: 127

 

فهرست جداول
جدول 1.2. مراحل LTAD (استافورد،2005) …….  37

جدول 1.3. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای هر یک از موانع 94

جدول2.3. جدول اسامی مدارس پژوهش………….. 95

جدول1.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت… 102

جدول 2.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب سن (سال) 103

جدول 3.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی.. 103

جدول 5.4. آمار توصیفی مربوط به موانع مشارکت در ورزش های پایه. 104

جدول 6.4. آمارههای آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع دادهها 105

جدول 7.4. آزمون تی تک نمونهای برای مطالعه تاثیر موانع فرهنگی بر رشدوتوسعه ورزش پایه. 106

جدول 8.4. آزمون تی تک نمونهای برای مطالعه موانع مدیریتی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 106

جدول 9.4. آزمون تی تک نمونهای برای مطالعه تاثیر موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 107

جدول 10.4. آزمون تی تک نمونهای برای مطالعه تاثیر موانع ساختاری بررشد و توسعه ورزش های پایه مدارس… 108

جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای مطالعه موانع زمانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس… 108

جدول 12.4. آزمون تی تک نمونهای برای مطالعه تاثیر موانع انگیزشی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 109

جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای مطالعه موانع جسمانی -روانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس… 110

جدول 18.4. نتایج آزمون فریدمن.. 111

جدول 19.4. فاکتورهای موانع رشد وتوسعه ورزش های  پایه در مدارس… 111

 

فهرست شکل ها
شكل1.2. مدل سلسله مراتبي بخش‌هاي اصلي ورزش… 21

شکل 2. 2 مدل توسعه ورزش و اوقات فراغت… 28

شکل 3.2. مدل توسعه ورزش (از پایین به بالا) 29

شکل 4.2. مدل توسعه ورزش (از بالا یه پایین) 30

شکل5.2. فرایند برنامه ریزی توسعه ورزش… 34

شکل 6.2. فرایند توسعه ورزش خاص…. 34

شکل 7.2. مدل توسعه ای Côté’s  از مشارکت ورزشی.. 42

شکل 8.2. مدل Bailey و Morley در ارتباط با توسعه افراد با استعداد. 45

 

فهرست نمودارها
نمودار 1.2 مدل سلسله مراتبی ورزش… 21

 

مقدمه 1

عصر کنونی، دوره تحولات شتابنده و غیر قبل پیشبینی می باشد. بیتوازنی میان پیچیدگی روز

افزون سازمانها و ناتوانی آنها در پیشبینی و مقابله با این تحولات و پیچیدگیها، تنها بخشی

از مشکلاتی می باشد که مدیران در جوامع مختلف با آن روبهرو میباشند. در این بین معضل

بیکاري به عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهاي اجتماعی، در دهههاي اخیر به چالشی

بزرگ براي سیاستگذاران و برنامهریزان توسعه تبدیل شده می باشد. این معضل بهویژه در

کشورهاي در حال توسعه با ورود تصاعدي نیروي کار از یک سو و عدم توان بازار کار در

جذب چنین نیروي عظیمی از سویی دیگر، موجبات شکلگیري معضلات بسیاري را فراهم

آورده می باشد.

طی دو دهه اخیر، مکانیزمهاي خصوصیسازي در بسیاري از کشورها طراحی و به مرحله اجرا

در آمده می باشد و از آن به عنوان راه حلی در جهت منطقی کردن ساختار اقتصادي جامعه،

کاهش بار مالی دستگاهها بر بودجه دولت، افزایش کارایی، گسترش فعالیتها و تجهیز منابع

مالی و بهره گیری کارآمدتر از امکانات و تجهیزات موجود و افزایش نیروهاي تخصصی و تلاشی

در جهت اشتغالزایی بهرهگیري شده می باشد. اهداف خصوصیسازي همانند بسیاري از موارد

دیگر نشاندهنده روندهاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي میباشد که مبتنی بر واگذاري

نهادهاي اقتصادي به بخش خصوصی و مهمترین اهداف آن تمرکززدائی در اقتصاد، مشارکت

عموم در فعالیتهاي تولیدي و حقوقی و مألاً دستیابی به سایر پیآمدهاي مثبت و تعیینکننده

این پدیده اقتصادي میباشد.

از طرف دیگر، خصوصیسازي بهعنوان یکی از راه حلهاي مثبت در جهت بهرهگیري از

نیروهاي متخصص و در نتیجه اشتغالزایی و تلاشی در راستاي رفع معضل بیکاري معرفی

میگردد. جهت رسیدن به این هدف مهم ایجاد یک بازار رقابتی در صنعت تأثیر بسیار مهمی

2

خواهد داشت. یک بازار رقابتی و خصوصی به دلیل کسب موفقیت و توسعه و رشد اقتصادي،

نوآوري و خلاقیت را بهطور خودکار در اولویت برنامهریزي واحدهاي تولید خود قرار

خواهد داد. تجربه موفق اکثر کشورهاي پیشرفته صنعتی در این زمینه نشان میدهد که با ایجاد

یک بازار رقابتی همراه با خصوصیسازي، زمینه رشد و خلاقیت، نوآوري در تولیدات و بهره-

وري و کیفیت بسیار بالا و در نتیجه زمینههاي کارآفرینی و اشتغالزایی هرچه بیشتر، فراهم

خواهد گردید.

از سویی دیگر ورزش بهعنوان یکی از حیطههاي پر رونق اشتغالزایی، با گسترش روزافزون

خود در تمام ابعاد زندگی فردي و اجتماعی در ساختارهاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و

اقتصادي نفوذ کرده می باشد. این صنعت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد و بازار

کار مؤثر می باشد. آثار غیرمستقیم ورزش عبارتند از ارتقاي سطح سلامتی افرادي که در فعالیت-

هاي ورزشی شرکت میکنند، کارایی بهتر افراد در حین کار و انجام وظیفه و کاهش هزینههاي

درمانی و هزینههایی که صرف امور تربیتی میشوند. همچنین آثار مستقیم آن عبارتند از تولید

و فروش کالاهاي ورزشی، واردات و صادرات کالاهاي ورزشی، جهانگردي ورزشی، امتیاز

هاي ناشی از اعزام ورزشکار و مربی به دیگر کشورها و در نتیجه ایجاد اشتغال و کارآفرینی

.( (عطار زاده، 1386

سهم صنعت ورزش از اشتغال به عوامل مختلفی بستگی داشته که بدون تردید میزان سرمایه-

گذاري در بخشهاي متنوع این صنعت از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان اشتغالزایی آن

می باشد. این مهم با در نظر داشتن سهم ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورها به خوبی مشخص

0 تا 2 درصد میباشد(محرمزاده، 1385 ) که / 1 کشورها بین 5 (GDP) میگردد. سهم ورزش از

.( این میزان ارتباط مستقیم با میزان سرمایهگذاري انجام شده دربخش ورزش دارد(رضوي، 1384

در نتیجه با در نظر داشتن شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش سریع خدمات ورزشی و عدم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

توانایی دولتها در فراهمسازي این خدمات متناسب با نیاز جامعه از یک سو و تأثیر این

صنعت در اقتصاد کشورها و بهویژه تأثیر آن در رفع معضل بیکاري از سویی دیگر، لزوم به

کارگیري بخش خصوصی و سرمایههاي مردمی در حوزههاي مختلف آن انکارناپذیر میباشد.

١Groos Domestic Product (GDP)

3

اکنون که خصوصیسازي به جبهه اول اندیشه اقتصادي و سیاسی بهعنوان راهکاري پذیرفتنی

براي افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادي در کشورهاي کمتر توسعهیافته و توسعهیافته

تبدیل شده می باشد و بسیاري از دولتها براي رهایی از بار سنگین خدمات جدید به اقدامات

خصوصی روي آوردهاند تا نرخ رشد اقتصادي خود را تغییر دهند؛ متأسفانه این راهکار در

ایران و در ارتباط با تمامی صنایع و بهطور اخص مرتبط با صنعت ورزش کشور به صورت

مناسب مورد بهره گیری قرار نگرفته می باشد. همانطور که تصریح گردید سهم ورزش در اقتصاد ملی،

ارتباط مستقیم با میزان سرمایهگذاري انجام شده در بخش ورزش دارد که در شرایط حاضر با

در نظر داشتن محدودیتها و تنگناهایی که بخش خصوصی براي مشارکت در توسعه ورزش دارد،

در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته بسیار پایین می باشد. به ترتیبی که در کشورهاي ایتالیا،

1 درصد / انگلستان و آلمان نسبت اقتصاد ورزش به تولید ناخالص داخلی به ترتیب 2 درصد، 7

1 درصد می باشد. حال این که این نسبت در کشور ایران 38 صدم در یک درصد می باشد / و 4

.( (رضوي، 1384

در راستاي لزوم بهکارگیري بخش خصوصی در ورزش کشور و متأسفانه بحران بیکاري و

وضعیت بازار کار در جامعه و تحولی که بدون تردید صنعت ورزش قادر می باشد در شرایط بازار

کار ایجاد کند، محقق بر آن گردید تا عوامل مؤثر بر میزان اشتغالزایی بخش خصوصی در ورزش

کشور را مورد مطالعه قرار دهد. آن چه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت تصریح به یکی از

مهمترین معضلات جوامع امروزي بهخصوص کشورمان یعنی اشتغالزایی می باشد. در این

پژوهش ضمن توصیف ویژگیهاي اشتغال، ارتباط بین میزان اشتغالزایی بخش خصوصی

ورزش با عواملی مانند میزان سرمایهگذاري، درآمد خالص، مدت زمان واگذاري و محدودیت-

هاي مالی و قانونی مورد مطالعه قرار گرفت. به امید آنکه نتایج بدست آمده با در نظر داشتن

محدود بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه و لزوم بهکارگیري بخش خصوصی در

صنعت ورزش کشور، براي اقدامات بعدي و بهره گیری در برنامهریزيهاي کوتاه مدت و بلند

مدت اقتصادي مرتبط با ورزش کشور مورد بهره گیری قرار گیرد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 80

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان