پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق (M.A)

گرايش جزا و جرم شناسي

عنوان:

مطالعه عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال1392

استاد راهنما :

دكتر قباد كاظمي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2.اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3. اهمیت و ضرورت  پژوهش………………………………………………………………………………………….. 6

1-4.انگیزه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5.اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-1. هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5-2. اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6.سئوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-1. سئوال اصلی………………………………………………………………………………………………………… 8

1-6-2. سئوالات فرعی…………………………………………………………………………………………….. 8

1-7.فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 8

 

فصل دوم : مبانی نظری و پژوهشی پژوهش(ادبیات پژوهش)

2-1.پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 10

2-1-1. تحقیقات  انجام شده درناجا…………………………………………………………………………………….. 10

2-1-2. تحقیقات خارج از  ناجا……………………………………………………………………………………… 13

2-1-3.جمع بندی پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………….. 15

2-2. چارچوب نظری(تعاریف و کلیّات)………………………………………………………………………………. 16

2-2-1.شناسایی ضابطین دادگستری…………………………………………………………………………………….. 16

2-2-1-1.تعریف ضابطین دادگستری……………………………………………………………………………………. 16

2-2-1-2. انواع مامورین ضابط…………………………………………………………………………………………… 19

2-2-1-3.ضرورت وجودی ضابطین دادگستری……………………………………………………………………… 27

2-2-1-4.جایگاه حقوقی ضابطین……………………………………………………………………………………….. 28

2-2-1-5. نظارت بر ضابطين دادگستري………………………………………………………………………………. 28

2-2-1-6. اقدامات ضابطان دادگستری و اهمیت آن ……………………………………………………………………… 29

2-2-1-7. وظایف قانونی ضابطین دادگستری…………………………………………………………………. 30

2-2-1-7-1. کشف جرم………………………………………………………………………………………………. 30

2-2-1-7-2. بازجویی یا تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………… 30

2-2-1-7-3. حفظ آثار و علت های جرم…………………………………………………………………………………… 33

2-2-1-7-4. ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی……………………………………………………………….. 38

2-2-1-7-5.وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری با در نظر داشتن مشهود یا غیر مشهود بودن جرم………………….. 38

2-2-2. گزارش………………………………………………………………………………………………………………. 44

2-2-2-1. ماهیت و محتوای گزارش……………………………………………………………………………………. 44

2-2-2-2.تعریف گزارش …………………………………………………………………………………………………….. 45

2-2-2-3.تعریف گزارش نویسی………………………………………………………………………………………… 46

2-2-2-4.فایده گزارش نویسی…………………………………………………………………………………………… 47

2-2-2-5.تاریخچه گزارش نویسی ……………………………………………………………………………….. 47

2-2-2-6 .اهمیت گزارش نویسی………………………………………………………………………………………… 47

2-2-2-7.خواننده گزارش کیست؟…………………………………………………………………………………… 48

2-2-2-8.مراحل چهارگانه گزارش نویسی…………………………………………………………………………….. 48

2-2-2-9.قواعد مربوط به گزارش……………………………………………………………………………………….. 50

2-2-2-9-1 .گزارش اداری……………………………………………………………………………………………….. 51

2-2-2-9-2.گزارش قضائی…………………………………………………………………………………………. 51

2-2-2-9-3. اسناد و مدارک و علت های مرتبط با موضوع پرونده و جرم………………………………………….. 53

2-2-2-9-4.گزارش نهایی………………………………………………………………………………………………… 55

2-2-3.تأثیر آموزش در گزارشهای ضابطین دادگستری…………………………………………………………….. 56

2-2-3-1.تعریف آموزش………………………………………………………………………………………………….. 57

2-2-3-2.آموزش در ناجا 57

2-2-4. فرآیند تشکیل و تکمیل پرونده قضایی نزد مراجع انتظامی(کلانتری و مراجع انتظامی) و گزارش مندرج در آن  58

2-2-4-1. تعریف پرونده قضایی………………………………………………………………………………………… 58

2-2-4-1-1. اقسام پرونده قضایی………………………………………………………………………………………. 58

2-2-4-2.اقسام پروندههای کیفری………………………………………………………………………………………. 58

2-2-4-3-1. موارد و جهات تشکیل پرونده کیفری در کلانتری ها و مراجع انتظامی………………………… 60

2-2-4-4. اصول تشکیل پرونده قضایی در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی………………………………… 64

2-2-5. میزان اعتبار گزارش قضایی ضابطین………………………………………………………………………….. 65

2-2-5-1.ادله اثبات دعوي………………………………………………………………………………………………… 66

2-2-5-2.تعريف اماره و انواع آن …………………………………………………………………………………… 68

2-2-5-2-1.اماره ی قانونی……………………………………………………………………………………………….. 68

2-2-5-2-2.اعتبار اماره ی قانونی……………………………………………………………………………………….. 69

2-2-5-2-3.اماره قضایی…………………………………………………………………………………………………… 70

2-2-5-2-4.اعتبار اماره ی قضایی……………………………………………………………………………………….. 70

2-2-5-2-5.مقایسه میان اماره قضایی و اماره قانونی………………………………………………………………… 71

2-2-5-3.اعتبار گزارش های قضایی ضابطین.. 72

2-2-5-3-1.نظريه اعتبار گزارش ضابطين به شرط تأييد قاضي.. 72

2-2-5-3-2.نظريه اماره قضايي بودن گزارش ضابطين.. 73

2-2-5-3-3.نظريه اماره قانونی بودن گزارش ضابطين………………………………………………………………. 74

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1.تعاریف متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 76

3-1-1.دانش حقوقی ضابطین…………………………………………………………………………………………….. 76

3-1-2.آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………………. 76

3-1-3.ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………………….. 77

3-1-4.کلانتری……………………………………………………………………………………………………… 77

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1-5.پرونده قضایی……………………………………………………………………………………………………….. 78

3-1-6.قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………………………. 78

3-1-7.مقبولیت و اعتبار……………………………………………………………………………………………………. 78

3-2. روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 81

3-2-1. نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 81

3-2-2. ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………… 81

3-2-4. زمان و مکان پژوهش………………………………………………………………………………………………. 82

3-2-5.روش ها و تکنیک آماری…………………………………………………………………………………………. 82

3-3.شناسایی متغیر ها( مستقل و وابسته)……………………………………………………………………………. 82

3-3-1. متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………… 82

3-3-2. متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………… 83

3-4. جامعه آماری و نمونه…………………………………………………………………………………………………. 83

3-4-1.نمونه گیری و حجم نمونه و شیوه انتخاب…………………………………………………………………….. 83

3-5.  گزارش روایی و پایایی پژوهش……………………………………………………………………………….. 84

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 86

4-2. آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………… 86

4-2-1. آمار توصیفی مربوط به مسئولین انتظامی و مسئولین قضایی……………………………………………… 87

4-2-1-1.وضعیت تحصیلی……………………………………………………………………………………………….. 87

4-2-1-2.وضعیت سنی پاسخگویان…………………………………………………………………………………….. 89

4-2-1-3. سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………. 90

4-2-2.مطالعه آمار توصیفی کل پاسخگویان……………………………………………………………………… 92

4-2-2-1. وضعیت سنی پاسخگویان. ……………………………………………………………………………….92

4-2-2-2.سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………………….. 93

4-2-2-3.میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………. 94

4-3. آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………… 95

4-3-1.فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………. 95

4-3-2. فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….. 96

4-3-3.فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………… 97

4-3-4.فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………….. 98

4-3-5. مطالعه نهایی و جمع بندی بندی حاصل از آزمون های فرضیات پژوهش …………………………………….. 98

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 100

5-1-1. اختصار نتایج حاصله از تحقیقات و پژوهش های قبلی…………………………………………………… 100

5-1-2. نتایج حاصل از این پژوهش………………………………………………………………………………………. 101

5-1-2-1. نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه اول………………………………………………………………….. 101

5-1-2-2. نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه دوم…………………………………………………………………. 102

5-1-2-3. نتایج حاصل از سنجش فرضیه سوم……………………………………………………………………….. 102

5-1-2-4. نتایج حاصل از سنجش فرضیه چهارم………………………………………………………. 103

5-1-2-5. موانع موجود در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی) ……. 104

5-2. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………. 105

5-2-1.پیشنهاد ها مرتبط با  نتایج پژوهش………………………………………………………………………………. 105

5-2-2. پیشنهادات در خصوص مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی) ….. 107

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… 109

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………… 114

چكيده انگليسي………………………………………………………………………………………… 133

جدول3-1. شاخص های سنجش فرضیات…………………………………………………………………………….. 79

جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات………………………………………………………. 87

جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………. 89

جدول 4-3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت…………………………………………………… 90

جدول 4-4: توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………….. 92

جدول 4-5. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت……………………………………………… 93

جدول 4-6. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب تحصیلات…………………………………………………………. 94

جدول 4-7. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه اول……………………………………………………………….. 95

جدول 4-8. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه دوم……………………………………………………………….. 96

جدول 4-9. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه سوم………………………………………………………………. 97

جدول 4-10. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه چهارم………………………………………………………….. 98

نمودار4-1. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………….. 88

نمودار 4-2. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………. 90

نمودار 4-3.توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت……………………………………………………. 91

نمودار 4-4. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………….. 92

نمودار 4-6. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب تحصیلات…………………………………………………. 94

نمودار 4-5. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت……………………………………………. 93
چکیده
از آنجا که سنگ بنای اولیه پرونده کیفری بطور معمول توسط ضابطین دادگستری نهاده می گردد و نحوه نهادن این سنگ بنای آغازین می تواند قضات را در مسیر اجرای عدالت راه گشایی نماید و برعکس آنها را از این مسیر منحرف سازد. پس هرچه مهارت ضابطین در تکمیل پرونده و نوشتن گزارش های قضایی دقیق تر باشد، یقیناً مقامات قضایی در اجرای وظایف خود و در نتیجه احقاق  حقوق مردم و عدالت گستری موفق تر خواهند بود. از این رو هدف از این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری ( شهر ایلام در 1392) می باشد. تا بتواند با ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای لازم برنامه ای اصولی و علمی ، مقبولیت و اعتبار بیشتر گزارش آنها  در نزد مقامات قضایی ، تسریع در امور و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم آورد.در این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری موضوع از روش کتابخانه ای با شیوه فیش برداری و با روش پیمایشی و شیوه توصیفی و استنباطی و بهره گیری از ابزار پرسش نامه دربین قضات و رؤسای دفاتر دادگاهها و دادسراها ، رؤسای پلیس های تخصصی و دوایر اجرایی آنها ، رؤسای کلانتری ها و مسئولین دوایر آنها در شهر ایلام در بازه زمانی سال 1392 می باشد ، که تعداد120 نفر با بهره گیری از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری  طبقه ای – تصادفی انتخاب  شده و جمع آوری اطلاعات صورت پذیرفت و بعد از تأیید روایی ، پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ در برنامه spssگرفته گردید و سپس فرضیه ها( آگاهی و دانش حقوقی،آموزش  مامورین انتظامی ،ساختار سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها ،قوانین و مقررات )  با بهره گیری از آزمون(T) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان بر تأیید  فرضیه ها و تأثیر آنها بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی می باشد .

مقدمه
علیرغم وضع قوانین متعدد جهت پیشگیری از بروز اختلافات و تنظیم روابط فردی و اجتماعی بشر ها، تعدادی از افراد همواره با اعمال مجرمانه خود به حریم قانونی تعرض می کنند و در نتیجه ، این اعمال مجرمانه خود باعث تزلزل در آسایش و آرامش عمومی می گردند. دولت به عنوان دفاع از جامعه و پیشگیری از بروز چنین پدیده های مجرمانه ، اقدام به وضع قوانینی جهت مجازات این افراد کرده می باشد. وجود قوانین کیفری برای دفاع از جامعه پیش روی بزه و بزهکاری  کفایت نمی نماید ، زیرا که صرف تعیین جرایم و مجازات ها مبارزه با بزهکارن، پاسخگوی نیاز های موجود نبوده و ضرورت داشت این قوانین کیفری ماهوی از قوه به فعل در آید به همین دلیل قوانین وضع گردید که شیوه رسیدگی به جرایم ، صدور حکم و اجرای آن وظایف و اختیارات مراجع قضایی کیفری را معین می نمود، که به این نوع قوانین در علوم حقوقی ، حقوق جزای شکلی یا آیین دادرسی کیفری گفته می گردد.

در این قوانین کیفری شکلی مراجع ویژه ای برای تصدی و اعمال روش های ثبت، ضبط و اثبات جرم احصاء شده می باشد. به عنوان مثال ، وقتی که یکی از جرایم تعیین شده در قوانین کیفری ماهوی عملاً در سطح اجتماع از سوی افراد جامعه به وقوع می پیوندد، طرح دعوای کیفری علیه فاعل جرم ، ضروت پیدا می کند قبل از طرح چنین دعوایی ، برای اطمینان از وقوع جرم ، بایستی رسیدگی های اولیه صورت پذیرد، که موضوعش کشف و احراز واقعیت جرم و دستگیری مجرم می باشد این مرحله از رسیدگی قانوناً به عهده ضابطین دادگستری می باشد. بنابر این ضابطین دادگستری و تشکیلات اجرایی وابسته،یکی از مهمترین ارکان نظام قضایی می باشند، هرچند که وضع فعلی این رکن بسیار ناقص و دارای معضلات زیادی می باشد. لیکن به موجب قوانین موضوعه ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه محسوب می گردند و ضورت دارد چنین نیرویی، با در نظر داشتن حساسیت وظایف محوله که ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی دارد، از استعداد ، دانش و تجربه ، آگاهی و تسلط بسیار بالای نسبت به ماموریت های خود برخوردار باشد تابتواند در ایفای تأثیر خود همواره به موفقیت دست یابد.

اگر ضابطین دادگستری خصوصاً کارکنان نیروی انتظامی با عملکرد قابل قبولی به وظایف خود اقدام نمایند. باعث تسریع در امور ارباب رجوع و طریقه رسیدگی فوری و دقیق به پرونده قضایی خواهند بود. و برعکس در صورت عملکرد ضعیف و ناقص باعث تضییع حقوق مردم واطاله دادرسی را فراهم خواهند نمود، پس نتیجه و عملکرد ضابطین با حاصل کار محاکم قضایی ارتباط مستقیم دارد با عنایت به این امر مهم و سرنوشت ساز اهمیت مطالعه عوامل موثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری کاملاً مشهود می باشد.

نیروی انتظامی نه تنها به اتفاق و نیابت مقامات قضایی وارد مرز حقوق اشخاص وآزادی های فردی می گردد، بلکه حتی پیش از آنها تحت عنوان « پیشگیری از وقوع جرم» و«اقدامات تأمینی» بر حسب وظیفه در امور مربوط مداخله می کند. با عنایت به موارد مذکور کارکنان نیروی انتظامی بالاخص کارکنان یگان های اجرایی مانندآگاهی ، امنیت، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با مفاسد اجتماعی ، مبارزه باکالای قاچاق و مفاسد اقتصادی ، کلانتری هاو..  ضمن دقت و صحت اقدام و رعایت امانت داری و بی طرفی، بایستی به قوانین حقوقی و قضایی مرتبط با امور آشنایی کامل داشته و در تنظیم گزارش های قضایی برابر مقررات و آموزش های داده شده اقدام نمایند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مردم، گزارش های آنها مورد اعتماد  قضات محترم قرار بگیرد. در غیر اینصورت با در نظر داشتن تبصره ذیل ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری  حاکم مصوب سال 1378 که مقرر داشته :« گزارش ضابطان  در صورتی معتبر می باشد که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد» تمامی زحمت های آنها به هدر رفته و گزارش آنها از اعتبار ساقط ومورد قبول نخواهد بود. و از طرفی تبصره مذکرو در انگیزه و محرک های شغلی نیرو های اقدام کننده پلیس نیز بی تأثیر نخواهد بود که قانونگذار بدرستی این نقصیه را در قانون آیین داردسی کیفری جدید مصوب سال 92 رفع نموده و در ماده 36 اصل بر صحت گزارش  ضابطین گذاشته مگر خلاف آن ثابت گردد.

پژوهش حاضر درصدد مطالعه عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری در شهر ایلام می باشد. و به چهار عامل مهم که به نظر می رسد از حیثت تأثیر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضای ضابطین ، بر عوامل دیگر ارجحیت داشته باشند  پرداخته شده می باشد ، شامل آگاهی و دانش حقوقی ضابطین ، آموزش و دوره های عرضی حین خدمت، ساختار و تشکیلات سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها ( از نظر امکانات و منابع انسانی ) و قوانین و مقررات مربوط به عنوان متغیرهای اصلی و مستقل انتخاب و براساس آنها ، چهار فرضیه تدوین و تنظیم گردید تا تأثیر این چهار متغیر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرند جامعه آماری پژوهش قضات و مدیران دفاتر و روسای پلیس های تخصصی و مسئولین دوایر اجرای و رؤسای کلانتری و مسئولین دوایر آنها در شهر ایلام در بازه زمانی سال 1392 می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در پایان نامه‌ي پیش رو با بهره گیری از روش‌هاي کتابخانه ای (مطالعات نظری، مطالعه‌ي کتب، مجلات، متون علمی و…) و روش های پیمایشی و توزیع پرسشنامه در میان دو گروه شامل مسئولین قضایی (قضات و رؤسای دفاتر آنها ) ومسئولین انتظامی (دوایر اجرایی پلیس های تخصصی و رؤسای ومسئولین دوایر  کلانتری ها) به توصیف اطلاعات به دست آمده پرداخته شده می باشد و در نهایت پس از استنتاج و تحلیل آمار و اطلاعات به دست آمده آنها را به صورت نمودار ترسیم نموده و از اين اطلاعات در جهت مطالعه عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی و پاسخ به پرسش هاي تحقيق بهره گیری  كرده  می باشد.

پایان‌نامه‌ي حاضر در پنج فصل تدوین شده می باشد که در فصل اول به کلیات پژوهش  ،در فصل دوم به مبانی نظری و پژوهشی پژوهش ( ادبیات پژوهش ) که در این فصل به مواردی مانند  پیشینه پژوهش ، ضابطین دادگستری و تکالیف آنان ،میزان اعتبارگزارش های قضایی ضابطین، نحوه وفرآیند تشکیل پرونده قضایی،قواعد مربوط به گزارش و انواع گزارش های قضایی و تأثیر آموزش در گزارش های ضابطین توجه شده می باشد. در فصل سوم به روشناسی پژوهش پرداخته شده می باشد، در فصل چهارم داده ها مورد تجزیه وتحلیل توصیفی با بهره گیری آمار استنباطی و تهیه جداول مربوطه با بهره گیری از آزمون(T) مورد مطالعه ، آزمون و سنجش قرار گرفته اند. در پایان نیز نتیجه گیری جامعی از مباحث مطروحه و همچنین پیشنهادها و راهکارهایی در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ارائه شده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 146

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان