پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

گرایش جزا و جرم شناسی

موضوع :

مطالعه مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی اصفهان در سال 1390

استاد راهنما :

دکتر مهدی نقوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات… 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- اظهار مسأله. 4

1-3- سؤالات و فرضیات پژوهش.. 5

1-4- اهداف مطالعه. 5

1-5- نوع پژوهش و روش اجرای آن. 5

1-6- تعریف واژه های کلیدی.. 6

فصل دوم. 7

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مسئولیت کیفری.. 7

گفتار اول ؛ 8

2-1- تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت کیفری.. 8

گفتار دوم؛ 10

2-2- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری.. 10

گفتار سوم؛ 13

2-3- تأثیر اعتقادات دینی در تحول مسئولیت کیفری.. 13

گفتار چهارم؛ 15

2-4- بشر موضوع مسئولیت کیفری.. 15

گفتار پنجم؛ 16

2-5- مقایسه مسئولیت و تکلیف… 16

گفتار ششم؛ 17

2-6- وجوه افتراق مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی.. 17

2-6-1- هدف از ایجاد این دو مسئولیت یکسان نیست؛ 17

2-6-2- از جهت منبع مسئولیت؛ 17

2-6-3- از جهت شخصیت فرد مسئول؛ 17

2-6-4- از جهت آئین رسیدگی؛ 18

گفتار هفتم؛ 19

2-7- اثبات مسئولیت کیفری.. 19

گفتار هشتم؛ 21

2-8- ارکان تحقق مسئولیت کیفری.. 21

فصل سوم. 23

جنون و سایر اختلالات روانی.. 23

گفتار اول؛ 24

3-1- تعریف جنون از جهت لغوی و اصطلاحی.. 24

گفتار دوم؛ 25

3-2- تاریخچه جنون. 25

گفتار سوم؛ 26

3-3- مقایسه جنون در روان پزشکی با حقوق.. 26

گفتار چهارم؛ 27

3-4- اقسام جنون. 27

گفتار پنجم ؛ 28

3-5- اشکال گوناگون عوارض روانی.. 28

3-5-1-پسیکوز یا روان پریشی.. 28

3-5-2- نوروز یا روان نژندی.. 28

گفتار ششم؛ 29

3-6- اختلال های روانی.. 29

فصل چهارم. 31

اختلالات خلقی دو قطبی.. 31

گفتار اول؛ 32

4-1- مطالعه مفاهیم خلق و شخصیت… 32

4-1-1- خلق.. 32

4-1-2- شخصیت… 32

گفتار دوم؛ 34

4-2- اختلالات خلقی.. 34

گفتار سوم؛ 38

4-3- تعریف اختلال خلقی دو قطبی.. 38

گفتار چهارم ؛ 39

4-4- علایم عمده در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی.. 39

4-5- عوامل مؤثر در بروز اختلال خلقی دو قطبی.. 41

گفتار ششم؛ 43

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-6- نحوه درمان و برقراری ارتباط با بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی.. 43

فصل پنجم. 45

جرم و اختلالات روانی.. 45

گفتار اول؛ 46

5-1- ارتباط جرم و اختلالات روانی.. 46

گفتار دوم ؛ 48

5-2- ارتباط بین ارتکاب جرایم و اختلال خلقی دوقطبی.. 48

5-3- مجرم و عنصر روانی جرم. 49

گفتار چهارم؛ 50

5-4- عنصر روانی نزد مجانین و سایر بیماران روانی.. 50

گفتار پنجم؛ 52

5-5- مروری بر سوابق بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی در مرکز پزشکی قانونی اصفهان. 52

سخنی با خوانندگان. 66

گفتار ششم؛ 67

5-6- تأثیر جنون در مسئولیت کیفری.. 67

گفتار هفتم ؛ 69

5-7- میزان اهمیت و کارایی نظریات روان پزشکان قانونی در تعیین مسئولیت کیفری.. 69

گفتار هشتم؛ 72

5-8- تقلیل مسئولیت و بیماری اختلال خلقی دوقطبی.. 72

گفتار نهم؛ 74

5-9- معافیت از مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی.. 74

گفتار دهم؛ 78

5-10- حالت خطرناک و اختلالات روانی.. 78

گفتار پایانی؛ 80

نتیجه گیری.. 80

فهرست منابع. 84

کتاب ها 84

مجلات… 88

ABSTRACT. 90
فهرست اشکال

شکل 4-2-1 : بیمار افسرده….36

شکل 4-2-2 : بیمار افسرده …..  36

شکل 4-4-1- بیمار دو قطبی.. 40

شکل 4-4-2- بیمار دوقطبی… 40

چکیده
بسیاری از بیماری های روانی منتج از اختلال تفکر می باشد در حالی که قوة عقلانی فرد ممکن می باشد سالم باشد این اختلالات در خصوص مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری فرد می تواند تأثیر داشته باشد که توضیح این مفاهیم نیاز به بحث و تبادل نظر بیشتری میان روان پزشکان و حقوق دانان دارد و بایستی با تعامل نظر بیشتری اقدام نمود، زیرا که از مهمترین معیارهای حقوق کیفری برای تعیین مجازات مجرمین ، به ترتیب کمال عقل حین ارتکاب جرم و میزان خطرناکی آنها می باشد که فقدان آن ، تکالیف عبادی و کیفری را ساقط می کند . در رسیدگی های قضایی به رفتارهای ظاهری افراد تنها توجه می گردد نظر به اینکه بعضی افراد مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی ممکن می باشد در محدودة زندگی خویش و در رفتارها و حرکات خود کارکرد مناسبی داشته باشند، مقامات قضایی در مواجه با بیماران مذکور با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند . بیمار روانی بودن بزهکاران ، کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد موثر بوده و ارتباط بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم از مسایل مورد بحث طی قرون متمادی بوده می باشد، روان شناسان و روان پزشکان تأکید زیادی بر تأثیر خصوصیات شخصیتی فرد در ارتکاب جرم داشته و دارند در رسیدگی های کیفری نظر به اینکه به تظاهرات عادی و معمول اشخاص توجه می گردد مقامات قضایی در تعقیب و یا عدم تعقیب ، تخفیف یا عدم تخفیف مجازات آنها با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند ، در خصوص چگونگی مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلال خلقی دوقطبی مطالعه جدی و عمیقی به اقدام نیامده در مقررات حقوق داخلی نیز اجمالاً تنها از جنون یاد شده ، حال با ملاحظه مسایلی همانند این، بهره گیری از نظریات روان پزشکان قانونی دارای چه اهمیتی می باشد. در نظر داشتن ویژگی های شخصیتی و روانی بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی دارای چه درجه ای از اهمیت می‌باشد و در این بین بیماران مبتلا به اختلال خلقی مذکور اساساً دارای مسئولیت کیفری هستند؟ بنظر می‌رسد مطالعه و مطالعة عمیقتر در خصوص مسئولیت این گونه بیماران مفید فایده بوده و منجر به صدور تصمیمات و احکامی خواهد گردید که با عدالت هماهنگی لازم را خواهد داشت.

 

1-1- مقدمه
هنگامی جامعه ای سالم و متعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخورداری از سلامت روان در عرصه‌های اجتماعی به فعالیت بپردازند، انکار نابسامانی های روانی جامعه کمکی به رفع آن نمی کند، بحث ویژگی و خصلت های ذاتی افراد در ارتکاب بزه، بیمار بودن بزهکاران، اصلاح و درمان آنها و کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد ارتباط بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم از مباحث، مبتلا به در این خصوص می باشد.

مانند این اختلالات روانی، بیماری اختلال خلقی دو قطبی می باشد، خلق؛ به حالت هیجانی یا احساسی می گویند که دوام پیدا می کند و بر تجارب فرد و تمامی جنبه های رفتار و ادراک او از جهان و محیط پیرامونش تأثیر می گذارد، خلق حس درونی هر فرد می باشد بطور طبیعی وضعیت خلقی هر فرد همیشه ثابت نیست و نوساناتی دارد اما این نوسانات در وضعیت طبیعی و معمولی خیلی زیاد نیست و کاملاً محدود می باشد، لیکن اگر این روحیه از طیف طبیعی خود خارج گردد مشکل اختلالی خلقی پیش می آورد فلذا خلق بیمار هنگام بروز بیماری گاهی پایین تر و گاهی بالاتر از حد طبیعی قرار می گیرد، محققان تاکنون نتوانسته‌اند عامل مشخصی را برای این بیماری کشف کنند اما متوجه شده اند عوامل متعددی در ابتلا به این بیماری تأثیر دارند.

رایج ترین اشکال درمان آن نیز درمان دارویی، روان درمانی، تشنج درمانی الکتریکی یا درمان با شوک الکتریکی می دانند با ارتکاب بزه از ناحیه بیماران مبتلا به این اختلال مسأله مسئولیت کیفری آنها، مطرح می گردد، مسئولیت، پاسخگویی شخص پیش روی اقدام خلاف قانون خود و پیامد آن تعیین مجازات برای وی می‌باشد، حال با در نظر داشتن ویژگی های خاص درونی و ذاتی این گونه بیماران بایستی دید در صورت ارتکاب اعمال خلاف قانون که از طرف قانون گذار نهی گردیده، توانایی پاسخگویی و تحمل مجازات پیش روی اعمال خود را داشته و واجد مسئولیت کیفری می باشند یا خیر.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 103

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان