پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

دانشكده علوم انساني

پایان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق

گرايش خصوصي

عنوان:

مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر مظفر باشکوه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول: کلیات

1-1 مبحث اول: مسؤولیت مدنی……………………………………………………………………………..

1-1-1 گفتار اول: مفهوم مسؤولیت مدنی و انواع آن……………………………………………………..

1-1-2 گفتار دوم: مبانی مسؤولیت…………………………………………………………………………..

1-1-3 گفتار سوم: تعریف مسؤولیت مدنی ……………………………………………………………….

1-1-4 گفتار چهارم: ارکان مسؤولیت مدنی………………………………………………………………..

1-2 مبحث دوم: متصدی حمل و نقل هوایی و پیشینیه تاریخی مقررات ناظر بر حمل و نقل هوایی در حقوق ایران

1-2-1 گفتار اول: متصدی حمل و نقل هوایی……………………………………………………………..

فصل دوّم: حدود وشرایط مسئولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران

2-1 مبحث اول: بررسي مسئوليت شركت هاي هواپيمايي در كنوانسيون ورشو و حقوق ايران….

2-2 مبحث دوم: اعتبار شرط عدم مسؤولیت شرکت هواپیمایی………………………………………..

2-3 مبحث سوم: مطالعه ماهیت و انواع تأخیر و مسائل پیرامون آن در کنوانسیون ورشو و حقوق

ایران………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-1 گفتار اوّل: ملاک و منشأ تأخیر……………………………………………………………………….

2-3-2 گفتار دوم: انواع تأخیر…………………………………………………………………………………

2-3-3 گفتار سوّم: مقررات تأخیر در قوانین ایران………………………………………………………..

2-3-4 گفتار چهارم: مقررات تأخير در بليت مسافر……………………………………………………..

2-4 مبحث چهارم: جبران خسارت ناشي از تأخير در كنوانسيون ورشو و حقوق ايران…………..

2-4-1 گفتار اول: نحوه جبران خسارت تأخير…………………………………………………………….

2-4-2 گفتار دوم: جبران خسارت عدم النفع ناشي از تأخير……………………………………………

2-4-3 گفتار سوم: فروش بلیت بیش از ظرفیت هواپیما…………………………………………………

2-4-4 گفتار چهارم: تغيير برنامه، تغيير مسير و تغيير كلاس بليت در پروازهاي خارجي……….

2-4-5 گفتار پنجم: رسیدگی به امور مسافرین هنگام تأخیر یا ابطال پرواز داخلی…………………

2-4-6 گفتار ششم: ابطال پرواز و انصراف از مسافرت………………………………………………….

فصل سوم: موارد معافیت شرکت های هواپیمایی از جبران خسارت و آئین دادرسی

تأخیر در پرواز هواپیما

3-1 مبحث اوّل: موارد معافیت شرکت هواپیمایی از جبران خسارت…………………………………

3-1-2 گفتار دوّم: علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی………………………………………………..

3-1-3 گفتار سوّم: تأثیر زیان دیده در ایجاد خسارت……………………………………………………

3-1-4 گفتار چهارم: عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر…………………………………………..

3-2 مبحث دوّم: آیین دادرسی………………………………………………………………………………..

3-2-1 گفتار اوّل: اشخاصی که حق شکایت دارند………………………………………………………..

3-2-2 گفتار دوّم: شرکت هایی که می توان علیه آنها شکایت نمود……………………………………

3-2-3 گفتار سوّم: دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایت…………………………………….

3-2-4 گفتار چهارم: مرور زمان………………………………………………………………………………

فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….

منابع…………………………………………………………………………………………………………………

 

چکیده

بر اساس مواد 17 تا 21 كنوانسيون ورشو 1929، متصدي حمل و نقل هوايي در قبال خسارت وارده به مسافر و كالا مسئول مي باشد، بدين توضيح كه اگر در دوران مسئوليت متصدي حمل و نقل خسارتي به مسافر يا كالا وارد گردد، علي الاصول متصدي مسئول می باشد مگر اينكه ثابت كند كه خود يا عاملين او كليه تدابير لازم را براي جلوگيري از بروز خسارت اتخاذ نموده اند يا آنكه اتخاذ چنين تدابري براي او و عاملين او مقدور نبوده می باشد. بنابراين متصدي با اثبات بي تقصيري از مسئوليت معاف مي گردد. طبق عرف بين المللي حمل و نقل هوايي، تأخير پرواز تا نيم ساعت ايرادي ندارد، اما در صورت تأخير بيش از ينم ساعت، ايرلاين مربوطه بايد جوابگوي مسافران باشد و بر اساس كنوانسيون هاي بين المللي مانند كنوانسيون ورشو كه كشورمان نيز آن را به تصويب رسانده، بايد به مسافران خسارت بپردازد و رضايت آنان را جلب كند. به هر حال در حمل و نقل هوايي مسافر، بليط (سند حمل و نقل) نمايانگر وجود قرارداد بين مسافر و متصدي مي باشد؛ بنابراين اگر شرايط مسئوليت قراردادي كه عبارتند از وجود قرارداد نافذ بين طرفين، نقض عهد خوانده ور ابطه سببيت بين آنها، موجود باشد، خوانده (متصدي حمل) در برابر خواهان (مسافر) مسئول جبران زيان وارده مي باشد.

مقدمه

يكي از وسايل حمل ونقل كه در دنياي امروز از جايگاه خاصي برخوردار شده هواپيما می باشد. شايد بشر تا يك قرن قبل تصور نمي كرد كه بتواند به مانند پرندگان به پرواز درآيد. برادران رايت در سال 1908 موفق به ساخت اولين هواپيما شدند كه در ارتفاع يك صد متري پرواز كردند: از همان زمان هواپيما متولد گردید و تا به امروز بيش از صد سال از عمر آن مي گذرد. اولين پرواز بين المللي در سال 1911 بين پاريس- مادريد، پاريس- رم و پاريس- لندن انجام گردید. اين اختراع در راستاي خود قوانين و مقرراتي را به ارمغان آورد، معاهدات و كنوانسيون هاي متفاوتي شكل گرفت كه مانند آن      مي توان به كنوانسيون ورشو مصوب 12 اكتبر 1929 تصریح كرد و پروتكل لاهه مصوب 1955 كه متعاقب آن براي اصلاح مواردي از آن صادر شده می باشد. كشور ايران عضو اين كنوانسيون می باشد و از قوانين آن تبعيت مي كند.

هواپیما ، این وسیله نقلیه سریع و مطمئن ، سالهاست که وارد عرصه حمل و نقل شده می باشد، با وجود این مسافران هواپیما و کسانی که محموله های ارزشمند خود را با این وسیله ارسال می کنند از حقوق و امتیازاتی که به صراحت در پیمان بین المللی ورشو و در قوانین داخلی و دستورالعمل های سازمان هواپیمایی کشوری ایران مقرر شده، آگاهی چندانی ندارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

این ناآگاهی از حقوق مسلم و قانونی خود، بعضاً زمینه ساز اعمال و رویه های نامناسبی از سوی بعضی شرکتهای هواپیمایی می گردد تا با ارائه یک خدمات رسانی ناقص، ضعیف و خسارت بار، از ایفای تکالیف قانونی خود در قبال مسافر و فرستندگان استنکاف ورزند.

يكي از سوالات مهمي كه براي يك مسافر مي تواند ايجاد گردد آن می باشد كه مسؤوليت متصدي حمل ونقل هوایی (شرکت هواپیمایی) تا چه حد می باشد؟ آیا در صورت تأخیر در پرواز و ورود خسارت به خود یا کالا می تواند برای جبران خسارات وارده به دادگاه مراجعه کند؟

ماده 19 معاهده ورشو اعلام مي دارد متصدي حمل ونقل مسؤول خساراتي می باشد كه از تاخير در حمل ونقل هوايي مسافر، لوازم شخصي يا كالا ناشي شده باشد. البته بايد توجه داشت كه زيان ديده بايد بتواند اين موارد را ثابت كند: 1- تأخير، 2- خسارت، 3- ارتباط عليت تأخير و خسارت؛ به اين معني كه بايد پل ارتباطي تاخير و خسارت را بتوانيم به هم پيوند دهيم تا ارتباط عليت شكل بگيرد. و خسارت نیز عبارت می باشد از ايجاد عيب و نقص در اموال يا لطمه به سلامت شخص. بنابراين نمي توان كسي را به جبران خسارت احتمالي محكوم كرد.

مبناي مسؤوليت متصدي حمل و نقل (شرکت های هواپیمایی) فرض تقصير مي‌باشد، بدين توضيح كه اگر در دوران مسؤوليت متصدي خسارتي به مسافر وارد گردد، علي‌الاصول متصدي مسؤول می باشد مگر اينكه ثابت كند كه خود يا عاملين او كليه تدابير لازم را براي جلوگيري از بروز خسارت اتخاذ نموده‌اند يا آنكه اتخاذ چنين تدبيري براي او و عاملين او مقدور نبوده می باشد.

محدوده زماني اي كه زيان ديده مي تواند عليه متصدي حمل ونقل اقامه دعوي كند نیز موضوع دیگری می باشد که جای پژوهش و تفحص دارد. طرح شكايت و اقامه دعوی بايد ظرف چند روز صورت گیرد و مرور زمان اقامه دعوی چقدر می باشد یعنی ظرف چه مدت اگر زيان ديده اقامه دعوي به اقدام نياورد، حق مطالبه خسارت زايل مي گردد؟

موضوع ديگری که اهمیت زیادی دارد حمل ونقل هايي می باشد كه متوالياً توسط چند متصدي حمل ونقل انجام مي گيرند، یعنی در حمل ونقل هایی كه متوالياً توسط چند متصدي حمل ونقل انجام گيرد، مسافر يا نماينده او در صورت تاخیر در پرواز بایستی عليه کدام متصدي حمل ونقل اقامه دعوی کند؟ شرکت هواپیمایی که هنگام بروز تأخير عهده دار حمل ونقل بوده می باشد، یا شرکت هواپیمایی اول یا مشترکاً برای تمامی آنها؟ به نظر می رسد در صورتیکه متصدي حمل ونقل اول، طبق توافق صريح مسؤوليت تمام مسير مسافرت را به عهده گرفته باشد به تنهایی مسؤول خواهد بود. در مورد لوازم شخصي يا كالا نیز فرستنده يا مسافر مي تواند عليه متصدي حمل ونقل كه در زمان تأخير عهده دار حمل و نقل بوده می باشد، اقامه دعوي كند. متصديان حمل ونقل مزبور بالاتفاق يا به گونه جداگانه در قبال مسافر يا فرستنده يا گيرنده مسؤول خواهند بود.

اما شخص زیان دیده از تأخیر در پروازكجا بايد اقامه دعوي كند؟ طبیعتاً چهار گزینه زیر پیش روی زیان دیده خواهد بود: 1- دادگاه محل سكونت متصدي حمل و نقل. 2- دادگاه محلي كه مقرّ اصلي متصدي حمل ونقل در آنجا قرار دارد. 3-دادگاه محلي كه يكي از شعبات متصدي حمل ونقل در آنجا واقع می باشد. و یا 4 – دادگاه مقصد. بنابراين بایستی مطالعه گردد دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مطروحه کدامیک از موارد ذکر گردیده می باشد.

مسأله دیگری که نیاز به مطالعه بیشتر دارد این می باشد که در حمل و نقل هوايي مسافر، بليط (سند حمل و نقل) نمايان‌گر وجود قرارداد بين مسافر و متصدي مي‌باشد. و اگر شرايط مسؤوليت قراردادي که عبارتند از وجود قرارداد نافذ بين طرفين، نقض عهد خوانده و ارتباط سببيت بين آنها، موجود باشد، خوانده (متصدي حمل) در برابر خواهان (مسافر) مسؤول جبران زيان وي خواهد بود.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 83

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان