پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

گرایش حسابداری

 

عنوان

مطالعه تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی با در نظر گرفتن معیارهای کمبود جریانهای نقدی و نوسانات جریانهای نقدی

 

 

استاد راهنما:

عبداله پاکدل مغانلو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول : کليات پژوهش

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2 تعريف موضوع و بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3 ضرورت‌های خاص انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4 پرسش‌های تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5 اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-1 اهداف علمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-2 اهداف کاربردي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6 فرضيه­هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7 نوآوري تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-8 روش شناسي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-8-1 روش گردآوري داده هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………… 11

1-8-2 روش تجزيه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-9 جامعه و نمونه آماري تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-9-1 قلمرو موضوعي………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-9-2 قلمرو مکاني…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-9-3 قلمرو زماني…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-9-4 جامعه و نمونه‌ی آماری تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-10 تعريف عملياتي متغير­ها……………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-11 ساختار تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-12 اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

فصل دوم :ادبیات، چارچوب نظری و مروری بر پژوهش های مربوط

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-1-1 سرمایه­ گذاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-1-2 تقسیم بندی روشهای سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………… 21

2-1-3 میزان سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-1-4 تعريف سرمايه گذاري و سطح سرمايه گذاري………………………………………………………………………………………….. 26

2-1-4-1 تعريف سرمايه گذاري…………………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-1-4-2 تعريف میزان سرمايه گذاري و ماهیت آن…………………………………………………………………………………………….. 26

2-1-5 انواع سرمايه گذاري………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-1-6 محيط سرمايه گذاري……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-1-7 فرايند سرمايه گذاري……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-1-7-1 خط مشي سرمايه گذاري…………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-1-7-2 تجزيه و تحلیل اوراق بهادار………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-1-7-3 تهیه‌ی سبد سرمايه گذاري ………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-1-8 تئوري­هاي سرمايه گذاري در بازار بورس………………………………………………………………………………………………… 29

2-1-9 انواع سرمایه گذاران………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-1-9-1 اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-1-9-2 اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-1-9-2-1 بانک ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-1-9-2-2 شرکت های بیمه…………………………………………………………………………………………….. 31

2-1-9-2-3 صندوق های بازنشستگی: ……………………………………………………………………………………………………………… 31

2-1-9-2-4 شرکت های سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-1-9-2-5 شرکت های دارنده یا مادر  …………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-1-9-2-6 شرکت های کارگزاری …………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-1-9-2-7 سایر اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-2-1 سود تقسیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-2-2 تعریف سود تقسیمی هر سهم…………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-2-3 خط مشی ها و روش های تقسیم سود……………………………………………………………………………………………………… 36

2-2-3-1 خط مشی تقسیم سود………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-2-3-2 روش های تقسیم سود………………………………………………………………………………………………………………………… 37

2-2-4 سود و سیاستهاي سود تقسیمی…………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-2-5 سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………………………. 39

2-2-6 نظريات مختلف در ارتباط با سياست تقسيم سود……………………………………………………………………………………… 41

2-3-1 جریان های نقدی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-3-2 اجزای جریان های نقدی………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

2-3-2-1 طبقه بندی جریان های نقدی براساس FASB…………………………………………………………………………………….. 49

2-3-2-2 طبقه بندی جریان های نقدی براساس  IASC…………………………………………………………………………………….. 49

2-3-2-3 طبقه بندی جریان های نقدی براساس نظر کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران………………………… 50

2-3-2-3-1 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی…………………………………………………………………………………. 51

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-2-3-2 بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی………………………………………………………………………. 52

2-3-2-3-3 وجوه پرداختی بابت مالیات بر درآمد……………………………………………………………………………………………….. 52

2-3-2-3-4 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری……………………………………………………………………….. 53

2-3-2-3-5 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تأمین مالی……………………………………………………………………………… 53

2-3-3 جریان های نقدی هر سهم……………………………………………………………………………………………………………………….. 54

2-3-4 مديريت جريان هاي نقدي حاصل از عمليات…………………………………………………………………………………………… 54

2-3-5 انگيزه هاي مديريت جريان نقد حاصل از عمليات…………………………………………………………………………………….. 56

2-3-5-1 ناتواني مالي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

2-3-5-2 سود با پايداري كم………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

2-3-5-3 واگرايي بين سود و جريان نقد حاصل از عمليات…………………………………………………………………………………. 57

2-4  سود تقسیمی،سرمایه گذاری و عدم اطمینان جریانهای نقدی براساس معیارهای کمبود ونوسانات جریانهای نقدی 57

2-5 پژوهش­هاي انجام شده خارجي و داخلي پيرامون پژوهش…………………………………………………………………………….. 62

2-5-1 سوابق خارجي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

2-5-2 سوابق داخلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

2-6 اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………69

3-2 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….70

3-3 سوالات و فرضيه ها‌ي پژوهش ………………………………………………………………………. ……………………………………………..70

3-3-1 سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………………….. ………………………………………….70

3-3-2 فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………. ……………………………………………………………..71

3-4 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………71

3-4-1 دوره زمانی انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. …..71

3-4-2 مکان پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… …..71

3-5 جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71.

3-5-1 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .71

3-5-2 نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… .72

3-6 روش­های گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………… .72

3-7 روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………………….. .73

3-7-1 رگرسيون چند متغيره………………………………………………………………………………………………………………………………. .74

3-7-2 آزمون فروض کلاسيک……………………………………………………………………………………………………………………………. 75

3-7-2-1 نبود خود همبستگي……………………………………………………………………………………………………………………………. .75

3-7-2-2 واريانس ناهمساني جملات خطا و اصلاح آن……………………………………………………………………………………… .77

3-7-2-3 هم­خطي و اصلاح آن………………………………………………………………………………………………………………………….. .78

3-7-2-4 بررسي نرمال بودن جملات خطا (باقی­مانده­های رگرسیونی) و داده­های آماری……………………………………… .79

3-7-3 روش­هاي آزمون فرضيه­ها………………………………………………………………………………………………………………………. .80

3-7-3-1 ضريب تعيين و ضريب تعيين تعدیل شده……………………………………………………………………………………………. 80

3-7-3-2 آزمون معني­دار بودن در الگوي رگرسيون…………………………………………………………………………………………… . 81

3-7-3-3 آزمون معني­دار بودن معادله رگرسيون…………………………………………………………………………………………………. .81

3-7-3-4 آزمون معني­دار بودن ضرايب رگرسیونی……………………………………………………………………………………………… .82

3-8 تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 82

3-8-1 متغيرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. .83

3-8-1-1 سود تقسیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

3-8-1-1-1 تعریف مفهومی سود تقسیمی………………………………………………………………………………………………………….. 83

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-8-1-1-2 تعریف عملیاتی سود تقسیمی………………………………………………………………………………………………………….. 83

3-8-1-2 عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت…………………………………………………………………………………………………… .83

3-8-1-2-1 تعریف مفهومی عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت……………………………………………………………………….. 83

3-8-1-2-2 تعریف عملیاتی عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت………………………………………………………………………. 84

3-8-2 متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .84

3-8-2-1 تعریف مفهومی سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………… .84

3-8-2-2 تعریف عملیاتی سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………… .85

3-8-3 متغيرهای کنترلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. .85

3-9 اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..87

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .88

4-2 یافته‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .89

4-2-1 تحلیل‌هاي آماري توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………. .89

4-2-2 مطالعه نرمال بودن داده‌ها با بهره گیری از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………. ..91

4-2-3 آزمون فرضیه هاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… .92

4-2-3-1 یافته‌های فرضیه اصلي اول…………………………………………………………………………………………………………………. .92

4-2-3-2 یافته‌های فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………………………………. .97

4-2-3-3 یافته‌های فرضیه اصلی سوم………………………………………………………………………………………………………………. .103

4-3 اختصار فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………………… .109

فصل پنجم : تفسیر یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1 دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .110

5-2 بيان نتايج………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .111

5-2-1 نتيجه فرضيه اصلي اول…………………………………………………………………………………………………………………………. .111

5-2-1-1 نتيجه فرضيه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………………. .112

5-2-1-2 نتيجه فرضيه اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………… .113

5-3 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. .114

5-4 پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. .115

5-5 اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 116

فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117

فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122

 

فهرست جدول ها

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول 3-1- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 87

جدول 4-1- يافته هاي توصیفی متغیرهای تحقيق………………………………………………………………………………………………… 90

جدول 4-2- نتايج حاصل از آزمون نرمال بودن داده‌های متغیرهای موجود…………………………………………………………… 91

جدول 4-3- نتايج آزمون نرمال بودن باقیمانده ها (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف)…………………………………………….. 93

جدول 4-4- نتايج آزمون استقلال باقيمانده ها……………………………………………………………………………………………………… 93

جدول 4-5- نتايج آزمون استقلال خطي متغيرهاي مستقل……………………………………………………………………………………. 94

جدول 4-6- جدول R چند گانه………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

جدول 4-7- جدول تحلیل واریانس(ANOVA)…………………………………………………………………………………………………. 96

جدول 4-8- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیر های مستقل و کنترلی در مدل رگرسیون……………………….. 96

جدول 4-9- آزمون نرمال بودن باقیمانده ها…………………………………………………………………………………………………………. 99

جدول 4-10- نتيجه آزمون دوربين واتسون…………………………………………………………………………………………………………. 99

جدول 4-11- نتيجه بررسي استقلال خطي متغيرهاي مستقل………………………………………………………………………………. 100

جدول 4-12- جدول R چند گانه……………………………………………………………………………………………………………………… 101

جدول 4-13- جدول تحلیل واریانس(ANOVA)…………………………………………………………………………………………….. 101

جدول 4-14- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیرهای مستقل و کنترلی در مدل رگرسیون…………………….. 102

جدول 4-15- آزمون نرمال بودن باقیمانده ها……………………………………………………………………………………………………… 105

جدول 4-16- نتيجه آزمون استقلال باقيمانده ها يا خطاها…………………………………………………………………………………… 105

جدول 4-17- نتيجه آزمون استقلال خطي متغيرهاي مستقل……………………………………………………………………………….. 106

جدول 4-18- جدول R چند گانه……………………………………………………………………………………………………………………… 107

جدول 4-19- جدول تحلیل واریانس(ANOVA)…………………………………………………………………………………………….. 107

جدول4-20- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیرهای مستقل و کنترلی در مدل رگرسیون……………………… 108

فهرست نمودار ها

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

نمودار (2-1): روابط نظري فرضیه‌ی بيش و کم سرمايه گذاري……………………………………………………………………………. 23

نمودار (4-1): نمودار آزمون نرمال بودن باقيمانده ها…………………………………………………………………………………………….. 93

نمودار (4-2): نمودار پراكنش باقيمانده ها……………………………………………………………………………………………………………. 94

نمودار (4-3): نمايش آزمون نرمال بودن متغير وابسته………………………………………………………………………………………….. 95

نمودار (4-4): نمودار آزمون نرمال بودن باقيمانده ها…………………………………………………………………………………………….. 98

نمودار (4-5): نتيجه آزمون بررسي فرض ثابت بودن واريانس باقيمانده ها……………………………………………………………. 99

نمودار (4-6): نتيجه آزمون نرمال بودن متغير وابسته………………………………………………………………………………………….. 100

نمودار (4-7): آزمون نرمال بودن باقيمانده ها……………………………………………………………………………………………………… 104

نمودار (4-8): نتيجه آزمون ثابت بودن واريانس باقيمانده ها……………………………………………………………………………….. 105

نمودار (4-9): نتيجه آزمون نرمال بودن متغير وابسته………………………………………………………………………………………….. 106

 

 

چكيده

این پژوهش به مطالعه تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری شرکت در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی با در نظر گرفتن معیارهای کمبود جریانهای نقدی و نوسانات جریانهای نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
می­پردازد. به مقصود انجام آن سه فرضيه در نظرگرفته گردید تا ارتباط بین سود تقسیمی و سرمایه گذاری شرکت ها در شرایط عدم اطمینان جریان نقدی  بر اساس معیارهای کمبود و نوسانات جريانات نقد، مورد بررسي قرار گيرد. یافته ها نشان داد كه سود تقسيمي با احتمال 95 درصد و معیارهای کمبود و نوسانات جریانات نقد با احتمال 99 درصد بر سرمايه گذاري شركت ها در شرايط عدم اطمينان جریان نقدی تاثیر می­گذارد.

 

واژه های کلیدی : سود تقسیمی، نوسانات جریانهای نقدی، کمبود جریانات نقدی،سرمایه گذاری.

مقدمه

پيدايش انقلاب صنعتي و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم، شکل­گيري كارخانه‌هاي بزرگ و انجام طرح‌هاي عظيمي زیرا احداث شبكه‌هاي سراسري راه‌آهن، اين حقيقت را فاش ساخت كه به سرمايه‌هاي مالي كلاني نياز می باشد. فراهم کردن چنين سرمايه‌هايي از امكانات مالي يك يا چند سرمايه‌گذار و حتي دولت‌هاي آن وقت فراتر بود. از سوي ديگر، يك يا چند سرمايه‌گذار نيز آمادگي پذيرش خطر تجاري چنين فعاليت‌هاي بزرگي را نداشتند. از اين رو با بهره‌گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد انقلاب صنعتي- يعني سازماندهي و همكاري، اولين شركت‌هاي سهامي شكل گرفت كه مسئوليت صاحبان سهام، محدود به مبلغ سرمايه‌گذاري آن‌ها بود. اين ساختار نوين (شركت‌هاي سهامي) راه حل مناسبي براي تأمین سرمايه‌هاي كلان و توزيع مخاطرات تجاري بود (شریعت پناهی و نهندي، 1384: 77).اهميت سرمايه گذاري براي رشد و توسعه‌ی اقتصادي و اجتماعی به اندازه اي می باشد که از آن به عنوان يکي از اهرم‌های قوي براي رسيدن به توسعه ياد می گردد. اما بايد به ياد داشت که به همان ميزان که در نظر داشتن اين امر می‌تواند با افتادن در يک دور

 

مثبت باعث رشد و شکوفایی اقتصاد گردد، عدم در نظر داشتن آن نيز می‌تواند موجب افت اقتصادي و فروغلتيدن به يک مسـير نزولي و دور منفي گردد. به عبارت ديگر يکي از عوامل موثر بر رشـد و توسعه‌ی پايدار سرمايه گذاري موثر می‌باشد.

از طرفي دیگر از عناصر مهم بازار سرمايه، سرمايه گذاران هستند. هدف غائي هر سرمايه گذار از به جريان انداختن سرمایه‌ی خود، كسب حداكثر سود و بازدهي از آن می‌باشد. براي اينكه سرمايه گذاران به سرمايه گذاری در دارایی‌های مالي ترغيب شوند، بايد بازدهي اين دارایی‌ها، از ساير گزينه ها بيشتر باشد (مهراني و بهرام فر، 1383).از طرفی دیگر وجه نقد يكي از مهمترين دارايي هاي واحد تجاري می باشد. سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير ذي نفعان براي ارزيابي واحد تجاري به توانايي آن در ايجاد و افزايش وجه نقد اهميت زيادي مي­دهند (عبدی،1377).اطلاعات تاريخي صورت جريان وجه نقد معياري می باشد كه مي تواند در سنجش عملكرد گذشته شركت و نيز قضاوت نسبت به منابع، زمان و ميزان اطمينان از تحقق جريان هاي نقدي آتي به بهره گیری كنندگان كمك كند. سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری به اطلاعاتی در خصوص جریانهای نقدی نیاز دارند. اطلاعات مربوط به جریانهاي نقدي می تواند به افراد تصمیم گیرنده در خصوص ارزیابی نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی هاي یک واحد تجاري و میزان توانایی شرکت در پرداخت سود تقسیمی یاري رساند. در ضمن این اطلاعات می تواند، در سنجش فرصت ها و مخاطرات واحد تجاري و وظیفه مباشرت مدیریت، مفید واقع گردد ( عرب مازیار یزدي، 1386).در بعضی مواقع شرکتها با عدم اطمینان در خصوص جریانهای نقدی مواجه می شوند. شرایط عدم اطمینان جریان وجه نقد به ما کمک می کند که بهتر بفهمیم وقتی که شرکتها با معضلات­داخلی و خارجی سرمایه مواجه اند چگونه سود سهام تقسیم می کنند و جهت سرمایه گذاری تصمیم گیری می کنند. (کاتو[2]، 2002، ص 455).از طرفی دیگر سود تقسيمي از موضوعهايي می باشد كه از ديرباز مورد توجه پژوهشگران مالي قرار داشته می باشد و هنوز نيز به عنوان يكي از مسائل بحث انگيز در حوزه مديريت مالي باقي مانده می باشد. تقسيم سود شركت ها همچنان براي محققان مالي، پيچيده و معماگونه می باشد و از دو جنبه بسيار مهم قابل بحث می باشد. از يك طرف، عاملي اثرگذار بر سرمايه گذاري هاي پيش روي شركت هاست. تقسيم سود موجب كاهش منابع داخلي و افزايش نياز به منابع مالي خارجي مي گردد. از طرف ديگر، بسياري از سهامداران شركت، خواهان تقسيم سود نقدي هستند. از اين رو، مديران با هدف حداكثر كردن ثروت سهامداران همواره بايد بين علايق مختلف آنان و فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري تعادل مستقر كنند. بنابراين، تصميمات تقسيم سود كه از سوي مديران شركت ها اتخاذ مي گردد، بسيار حساس و داراي اهميت می باشد (هاشمی و رسائیان، 1388).شناسايي عوامل مؤثر بر سود تقسيمي، موضوع پژوهش بسياري از پژوهشگران بوده می باشد. نتايج آنها بيانگر اهميت سود تقسيمي در سرنوشت شركت می باشد. از طرفي، هنوز زواياي ناشناخته بي شماري در اين زمينه هست كه پژوهش در اين زمينه را ضروري مي سازد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :152

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان 14700